Orde van dienst 27 september 2020 avond
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 19/09/2020 00:00 om 12:00 AM

Orde van dienst 27 september 2020, 18.30 uur

Voorganger: ds. J. de Wit

Organist: Wil Versteeg

 

Votum en groet

 

Psalm 1: 1, 2

Welzalig hij, die in der bozen raad

niet wandelt, noch op 't pad der zondaars staat,

noch nederzit, daar zulken samenrotten,

die roekeloos met God en godsdienst spotten.

Maar 's HEEREN wet blijmoedig dag en nacht

herdenkt, bepeinst, en ijverig betracht.

 

Want hij zal zijn gelijk een frisse boom,

in vetten grond geplant bij enen stroom,

die op zijn tijd met vruchten is beladen,

en sierlijk pronkt met onverwelkte bladen.

Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed.

Het gaat hem wel; 't gelukt hem, wat hij doet.

 

Geloofsbelijdenis

 

Psalm 2: 7

Welzalig zij, die, naar Zijn reine leer,

in Hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen.

Die Sions Vorst erkennen voor hun HEER.

Welzalig zij, die vast op Hem betrou - wen.

 

Gebed om de opening van het Woord

 

Schriftlezing: Daniël 1

1 In het derde jaar van de regering van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het.

2 En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand, en een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Sinear, naar het huis van zijn god. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn god.

3 Toen beval de koning aan Aspenaz, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enigen van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen, 4 jongemannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand, en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning, en dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën.

5 De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast, en van de wijn die hij dronk, om hen in drie jaar zo op te voeden dat zij aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning.

6 Onder hen waren uit de Judeeërs: Daniël, Hananja, Misaël en Azarja.

7 Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Beltsazar, Hananja Sadrach, Misaël Mesach en Azarja Abed-Nego.

8 Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen.

9 God gaf Daniël genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen.

10 Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniël: Ik ben bevreesd voor mijn heer de koning, die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jongemannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen.

11 Toen zei Daniël tegen de kamerheer die het hoofd van de hovelingen had aangesteld over Daniël, Hananja, Misaël en Azarja: 12 Stel uw dienaren toch tien dagen op de proef, en laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten, en water, zodat we dat drinken.

13 En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jongemannen, die de gerechten van de koning eten, bezien worden, en doe dan met uw dienaren naar wat u ziet.

14 Hij luisterde naar hen in deze zaak. Tien dagen stelde hij hen op de proef.

15 Aan het einde van die tien dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was, en zagen zij er gezonder uit dan al de jongemannen die van de gerechten van de koning aten.

16 Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten, en de wijn die zij moesten drinken, wegnam en dat hij hun plantaardig voedsel gaf.

17 Aan deze vier jongemannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften, en wijsheid, en Daniël gaf Hij inzicht in allerlei visioenen en dromen.

18 Aan het einde van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hen moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hen bij koning Nebukadnezar komen.

19 De koning sprak met hen. Maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniël, Hananja, Misaël en Azarja. Zij traden in dienst van de koning.

20 In alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen tienmaal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren.

21 En Daniël bleef tot het eerste jaar van koning Kores.

 

Psalm 103: 5, 9

Hij zal Zijn volk niet eindeloos kastijden,

noch eeuwiglijk Zijn gramschap ons doen lijden.

Hij is het, die ons Zijne vriendschap biedt.

Hij handelt nooit met ons naar onze zonden.

Hoe zwaar, hoe lang wij ook Zijn wetten schonden,

Hij straft ons, maar naar onze zonden niet.

 

Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen,

in eeuwigheid altoos dezelfde wezen.

Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht,

dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden,

noch van Zijn wet afkerig d' oren wenden,

Maar die, naar eis van Gods verbond, betracht.

 

Prediking

 

Psalm 115: 6, 7

Vertrouwt op God, gij allen, die Hem vreest.

Hij is altoos hun schild, hun hulp geweest.

De HEER was ons gedachtig.

Zijn zegen blijft op Israël verspreid.

Aärons huis is die ook toebereid.

God is getrouw en machtig.

 

Elk, die Hem vreest, hoe klein hij zij of groot,

wordt van dat heil, die weldaân, deelgenoot.

Hij zal ze groter maken,

en z' u, zowel als 't kroost, dat gij bemint,

dat nevens u, zich aan Gods wet verbindt,

in dubb'le maat doen smaken.

 

Dankgebed

 

Psalm 111: 3, 5

Hij maakte, Hij, die heerlijk is,

Zijn wond'ren een gedachtenis.

Hij is barmhartig en genadig.

Hij gaf hun, die Hem vrezen, spijs.

En, Zijnen groten naam ten prijs,

gedenkt Hij Zijns verbonds gestadig.

 

't Is trouw, al wat Hij ooit beval.

Het staat op recht en waarheid pal,

als op onwrikb're steunpilaren.

Hij is het, die verlossing zond

aan al Zijn volk; Hij zal 't verbond

met hen in eeuwigheid bewaren.

 

Zegen

 

Collecten

Collectegeld kunt u overmaken naar de rekeningen:

diaconie: NL58 RABO 0337 1009 77


Spaaractie Tentdagen
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 08/09/2020 00:00 om 12:00 AM
Spaaractie Tentdagen

Bij de Plus krijgt u de komende 10 weken bij iedere 10 euro aan boodschappen een sponsormuntje. Dat sponsormuntje kunt u vervolgens in een spaarbuis doen van een door u gekozen vereniging. Iedere week wordt er €1000 verdeeld over de verenigingen. Ook de Tentdagen doet mee. Spaart u met ons mee? Deponeer dan je sponsormuntje(s) in buis nr. 21! Alvast hartelijk dank namens het tentteam.


Stroopwafelactie Woord en Daad
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 11/08/2020 00:00 om 12:00 AM

--------STROOPWAFELACTIE-----

De jaarlijkse stroopwafelactie voor Woord en Daad komt er weer aan

De opbrengst van de stroopwafelactie is voor Woord en Daad projecten.

De stroopwafels zijn met 100 % roomboter gebakken. De kwaliteit is ook dit jaar weer als vanouds.

De verkoopprijzen van de stroopwafels zijn:

·         1 pakje stroopwafels    € 3,00

·         3 pakjes stroopwafels   € 8,00

U kunt de stroopwafels bestellen door onderstaande strook in te vullen en

deponeren tot uiterlijk woensdag19 Augustus in de brievenbussen van:

Jaarsveld: Landwinkel “de Fruitwaard”    Oudeslootseweg 3

                Frans Stigter                        Veldensteinlaan 31

                C. Brokking                           S.L van Alterenlaan 4

                G. van Randwijk                  Vogelzangsekade 6

Lopik:       Fam. de Groot                       Lekdijk West 19a

                 Mevr. M. de Bruijn                 Burg. Blankenhof 12

                 Corrie Hogendoorn               Wilhelminapark 1

                 Fam. A. Stigter                     Meidoornlaan 1

                 Fam. Bosch                          Pr. Kennedylaan 19

                 G. van Rijk                           Merelstraat 18

                 Joke van Herk                      Korte Zandpad 19

                 Fam. Hoogendoorn              Kortland 9

                 Fam. de Groot                      Lopikerweg Oost 99a

                 Mevr. L. van Lieshout           de Akker 22

U kunt de stroopwafels ook telefonisch bestellen bij G. van Rijk: Tel: 0348 551659

De stroopwafels worden bij u thuisbezorgd begin september.

Comité Woord en Daad “Lopikerwaard” p/a G. van Rijk, Merelstraat 18.

Tel: 0348 551659 of www.woordendaad.nl

Bestelstrook:

Wij doen mee met de stroopwafelactie en bestellen:

                  

                ………..x per 1 pakje  stroopwafels van €3,00

                ………..x per 3 pakjes stroopwafels van €8,00

 

Naam………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres…………………………………………………………………………………………………………………………

Orde van dienst 27 september 2020 ochtend
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 25/07/2020 00:00 om 12:00 AM

Orde van dienst 27 september 2020, 9.30 uur

Voorganger: ds. H.E. Veldhuijzen, Schelluinen

Organist: Jan Verweij

 

Votum en groet

 

Psalm 80: 1

Neem, Isrels Herder, neem ter oren.

Die Jozefs kroost, door U verkoren,

als schapen gunstig hebt geleid;

Die enen troon van heiligheid

U tussen cherubs hebt gesticht;

verschijn weer blinkend met Uw licht.

 

Wetslezing

 

Psalm 80: 9

Keer weer, o God der legermachten,

tot ons, die op Uw bijstand wachten.

Zie uit den hogen hemel neer.

Herstel Uw wijnstok als weleer,

den stam ter liefd' Uws Zoons geplant,

dien Gij gesterkt hebt door Uw hand.

 

Gebed om de opening van het Woord

 

Schriftlezing: 1 Koningen 18: 21 – 40

21 Toen kwam Elia naar voren, bij heel het volk, en zei: Hoelang hinkt u nog op twee gedachten? Als de HEERE God is, volg Hem, maar als het de Baäl is, volg hem! Maar het volk antwoordde hem niet één woord.

22 Toen zei Elia tegen het volk: Alleen ík ben overgebleven als profeet van de HEERE, maar de profeten van de Baäl zijn met vierhonderdvijftig man.

23 Laat men ons dan twee jonge stieren geven. Laten zij voor zich de ene stier kiezen, die in stukken verdelen en op het hout leggen, maar ze mogen er geen vuur bij leggen. Dan zal ík de andere stier klaarmaken en op het hout leggen, maar er geen vuur bij leggen.

24 Roept u daarna de naam van uw god aan, dan zal ík de Naam van de HEERE aanroepen. En de God Die door vuur antwoordt, Die is God. En het hele volk antwoordde en zei: Dat is goed.

25 Elia zei tegen de profeten van de Baäl: Kies voor uzelf de ene jonge stier en maak die eerst klaar, want u bent met velen. Roep dan de naam van uw god aan, maar u mag er geen vuur bij leggen.

26 Zij namen de jonge stier die hij hun had gegeven, en maakten die klaar. Ze riepen de naam van de Baäl aan, van de morgen tot de middag: O Baäl, antwoord ons! Maar er kwam geen stem en er was niemand die antwoordde. Zij sprongen tegen het altaar aan, dat men gemaakt had.

27 En het gebeurde tijdens de middag dat Elia met hen begon te spotten en zei: Roep met luide stem! Hij is immers een god. Hij is vast in gedachten! Of hij heeft zich vast afgezonderd! Of hij is vast op reis! Misschien slaapt hij wel en moet hij wakker worden!

28 Zij riepen met luider stem en kerfden hun lichamen naar hun wijze van doen met zwaarden en speren, totdat het bloed over hen heen stroomde.

29 En het gebeurde, toen de middag voorbij was, dat zij in geestvervoering raakten, tot de tijd van het brengen van het graanoffer. Er kwam geen stem en er was niemand die antwoordde; er kwam geen teken van leven.

30 Toen zei Elia tegen heel het volk: Kom naar voren, bij mij. En heel het volk kwam naar voren, bij hem. Vervolgens herstelde hij het altaar van de HEERE, dat omvergehaald was.

31 Elia nam twaalf stenen, overeenkomstig het getal van de stammen van de zonen van Jakob, tot wie het woord van de HEERE was gekomen: Israël zal uw naam zijn.

32 Hij bouwde met die stenen het altaar in de Naam van de HEERE. Vervolgens maakte hij een geul rondom het altaar, met een omvang van twee maten zaad.

33 Hij schikte het hout, verdeelde de jonge stier in stukken en legde die op het hout.

34 Toen zei hij: Vul vier kruiken met water en giet het uit over het brandoffer en over het hout. En hij zei: Doe dat voor de tweede maal, en zij deden het voor de tweede maal. Verder zei hij: Doe het voor de derde maal, en zij deden het voor de derde maal.

35 Het water liep rondom het altaar, en ook vulde hij de geul met water.

36 En het gebeurde, toen men het graanoffer bracht, dat de profeet Elia naar voren kwam en zei: HEERE, God van Abraham, Izak en Israël, laat het heden bekend worden dat U God bent in Israël, en ik Uw dienaar, en dat ik al deze dingen overeenkomstig Uw woord heb gedaan.

37 Antwoord mij, HEERE, antwoord mij, zodat dit volk weet dat U, HEERE, de ware God bent, en dat U hun hart tot inkeer gebracht hebt.

38 Toen viel er vuur van de HEERE neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op.

39 Toen heel het volk dat zag, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde en zeiden: De HEERE is God, de HEERE is God!

40 Elia zei tegen hen: Grijp de profeten van de Baäl! Laat niemand van hen ontkomen. Zij grepen hen, en Elia voerde hen af naar de beek Kison en slachtte hen daar af.

 

Psalm 135: 3, 9

God is groot; ik weet dat Hij

hoger is dan alle goôn.

Onze God voert heerschappij.

Hij beheerst van Zijnen troon

hemel, afgrond, zee en aard'.

God is aller hulde waard.

 

D' afgoôn van het heidendom,

goud of zilver, goôn in schijn,

hebben lippen, maar zijn stom.

Zij, die 't werk van mensen zijn,

waar men genen geest in vindt,

hebben ogen, maar zijn blind.

 

Preek

 

Psalm 43: 3

Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder,

en breng mij, door dien glans geleid,

tot Uw gewijde tente weder.

Dan klimt mijn bange ziel gereder

ten berge van Uw heiligheid,

Daar mij Uw gunst verbeidt.

 

Dankgebed

 

Psalm 43: 4

Dan ga ik op tot Gods altaren,

tot God, mijn God, de bron van vreugd.

Dan zal ik, juichend, stem en snaren

ten roem van Zijne goedheid paren,

Die, na kortstondig ongeneugt',

mij eindeloos verheugt.

 

Zegen

 

Collecten

Collectegeld kunt u overmaken naar de rekeningen:

diaconie: NL58 RABO 0337 1009 77

kerkrentmeesters: NL86 RABO 0337 1008 61

Kerkdiensten 6 september opgeven
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 22/07/2020 00:00 om 12:00 AM
Kerkdienst

U kunt zich voor de morgen- en/of avonddienst weer opgeven. Het liefst per mail bij de scriba: scribajaarsveld@planet.nl  

Heeft u verkoudheidsklachten, geen smaak of reuk of voelt u zich geheel niet lekker kom dan niet en meldt u dan af. 

Komt u terug van vakantie, zeker wanneer u uit een risicogebied komt, neem dan geen risico om meteen naar de kerk te komen. Een bepaalde vorm zelf quarantaine is niet overbodig.

Neem a.u.b. geen risico om anderen in de kerk of in uw eigen omgeving te besmetten.

U kunt zich tot vrijdagavond opgeven voor de diensten.

Zaterdag ontvangt u per mail bericht of het wel of niet mogelijk is om te komen. Heeft u geen bericht gehad laat het ons weten.

Wanneer u zich heeft opgegeven voor een kerkdienst, maar achteraf toch niet kan komen, meldt u dan a.u.b. af. We kunnen dan weer een ander uitnodigen voor de dienst.
Tentdagen gaat ONLINE
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 20/07/2020 00:00 om 12:00 AM

Tentdagen gaat ONLINE

Dit jaar zal er geen rood-witte tent staan op de Cornelis van Haarlemlaan in Lopik. Vanwege het coronavirus gaat de Tentdagen dit jaar online. Op 28, 29 en 30 juli zullen er video’s geplaatst worden op de website en Facebook van de Tentdagen. Daarnaast kunnen de kinderen meedoen aan een kleurplatenwedstrijd. In de herfstvakantie hopen we een leuke middag te organiseren ter compensatie. 

Vindt u het leuk om de Tentdagen de volgen deze dagen? Kijk dan op:

https://www.tentdagenlopik.nl

of volg ze op Facebook:

https://www.facebook.com/TentdagenLopik


Het Kroonjuweel nr. 10
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 04/05/2020 00:00 om 12:00 AM

Het Kroonjuweel
 Nummer 10, door: ds. J. de Wit

De impact rond de crisis van het Coronavirus op het maatschappelijk en het kerkelijk leven valt niet te onderschatten. Veel mensen zijn ziek, angstig en onzeker. Toch is deze tijd niet alleen negatief, want mensen worden stilgezet en aan het denken gezet.  

Voor ons als gelovigen geldt: Gevouwen handen is ons sterkste wapen! Dit vanuit de overtuiging dat God regeert en dat Hij de wereld in Zijn hand heeft.  
 

Daarom lijkt het een goede zaak om elkaar te bemoedigen en met elkaar contact te houden. Corona betekent o.a. kroon. Vanuit deze naam is Het Kroonjuweel ontstaan. Die Naam wijst naar Jezus Christus. Hij is Het Kroonjuweel van de schepping, Het Kroonjuweel van de Schrift,  Het Kroonjuweel van ons geloof, Het Kroonjuweel van de geschiedenis.

Maar wij zien Jezus, met heerlijkheid en eer gekroond Hebr. 2:9a

Vandaag de voorlopige afsluiting van de serie kroonjuwelen.

We begonnen daarmee op initiatief van ouderling Both. In de gewone omstandigheden vergaderen we als kerkenraad en dan levert ieder op z'n beurt een bijdrage aan het bezinnend moment. Nu zagen we elkaar niet of nauwelijks en wilden we elkaar en zo ook de gemeente bemoedigen met woorden uit het Woord.

Kroonjuwelen. Wat zou ik graag deze serie afgesloten hebben met een jubel op de goedheid van God, omdat we weer volop kerk kunnen zijn zoals we dat eeuwenlang gedaan hebben. Naïef als ik was heb ik echt gehoopt dat de beproeving na 1 juni wel ongeveer ten einde zou zijn. Inmiddels weten we beter. Het is helaas wel duidelijk dat we voorlopig met horten en stoten moeten leren om ons leven op een andere manier vorm te geven. Ook ons kerkelijk leven.

Om dat te bereiken moeten we misschien vooral leren om ons geloofsleven op een andere manier vorm te geven. We deden wat we gewend waren te doen. We baden, we lazen uit de bijbel, we luisterden naar preken, we zongen onze liederen, we vierden de sacramenten. En dat is ook goed. We gingen daar ook mee door, toen dat alles op een andere manier moest. Behalve dan het vieren van de sacramenten. Maar dat zou na 1 juni ook wel weer goed komen. Gelukkig was het avondmaal pas op 14 juni gepland. Helaas, 14 juni is te vroeg.

We moeten nog verder kijken. Niet langer kijken wanneer we weer kunnen gaan doen wat we gewend zijn om te doen.
Maar ons laten verrassen door onze goede God.

We hebben de lijdenstijd meebeleefd in coronatijd. We hebben stilgestaan bij Goede Vrijdag. Het werd Pasen. Hemelvaartsdag. Pinksteren. Wat een feesten! En wat spraken de Bijbelwoorden ons aan. Wat is het telkens weer verrassend wat God doet!

H
ij regeert. Heel de wereld is in zijn hand. Dat belijd ik, ook nu een pandemie over de wereld raast. Maar hoe dan?

Misschien moet ik me nog veel meer laten verrassen door de Bijbelse boodschap. Met Hemelvaart zagen de discipelen op naar de hemel toen Jezus in de wolk van Gods glorie werd opgenomen. En ze waren verblijd. Met Pinksteren doet de Geest harten en monden opengaan. Dan wordt gesproken van de verhoogde Heiland.

En als ik dan in de brief aan de verstrooide Joden lees (Hebreeën), dan blijft dat ook zo. Telkens gaat het over de Here Jezus en wordt zijn naam beleden. Ook al zie je het niet, zegt Hebr. 2: 8, daarom is het nog wel zo. Wij zien nu nog niet dat aan Jezus alle dingen zijn onderworpen. En toch zien wij Jezus, meer eer en heerlijkheid gekroond. (Hebr. 2:9).

Ja, Hij draagt de erekroon, nadat Hij de doornenkroon heeft gedragen. De schrijver citeert Psalm 8 en zegt dan dat Jezus de kroon is op Gods schepping. Hij is immers mens geworden onder de mensen. Voor een korte tijd minder dan de engelen. Dat klonk toen niet goed. Dat klinkt vandaag niet goed. Een god moet groot en hoogverheven zijn. En mensen moeten opklimmen naar de hoogte van de godheid. Maar David profeteerde al van Jezus in Psalm 8 dat Hij de kroon is op Gods schepping. Hij is de ware Mens. Zo heeft God het bedoeld. De mens, die als rentmeester de schepping zou beheren. Die eerste mens vergat de rente en trad alleen maar als heer en meester op. Dat gaf en geeft veel verwoesting. Zo kun je dat ook zien in de pandemie. Uiteindelijk veroorzaakt door de mens. De mens, die het niet meer in de hand heeft. Daarom alleen al kan Psalm 8 niet over het schepsel mens gaan.

Dankuwel, Hebreeënschrijver, dat u ons het inzicht geeft dat het om Jezus gaat. Hij is als Mens de Kroon van Gods schepping. Nee, Hij is niet geschapen. Hij mag onder geen beding een schepsel genoemd worden. Maar Hij is wél de kroon. Het Kroonjuweel van God.

Van Stefanus staat geschreven dat hij de heerlijkheid van God zag, en Jezus, staande aan de rechterhand van God. (Hand. 7:55). In Hebr. 2 staat: wij zien Jezus. Wij. Dat herken ik juist in deze serie artikelen. We zijn aan elkaar gegeven. We hebben elkaar nodig. Daarom dank ik God dat Hij broeders en zusters om me heen geeft om meer inzicht te ontvangen.

Als er moeite en zorg is, kijk dan niet naar jezelf, maar zie op Jezus!
Zie hoe Hij alle eer ontvangen heeft. De eer als ware Mens. De eer als Zoon van God. De eer als Koning van de wereld. En Hij laat zijn werk niet los. Zijn Schepping ligt stevig in zijn handen. En zijn kinderen houdt Hij aan zijn hart.
Daarom tóch een afsluiting met een jubel op God goedheid. Oók als het tegen zit. Want wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. 

Gebedspunten:

1 voor zorgverleners, van chirurgen tot schoonmakers

2 voor rouwenden. Duizenden geliefden zijn ons ontvallen.

3 voor de herstelde mensen en voor revalidanten, die nog een lange weg te gaan hebben.

4 voor mensen die “opgesloten” zitten op een schip, in een hotelkamer, in een verzorgingshuis.

5 voor werkgevers die in zwaar weer zijn terechtgekomen.

6 voor werknemers, wier baan op de tocht staat.

7 voor de armen in ons land en in heel de wereld. Op een of andere manier raken rampen juist hen het hardst.

8 voor de erediensten. Dat God ons inzicht geeft hoe zijn troon, de lofzang, neergezet kan worden.

9 voor de tekenen van Gods gunst: doop en avondmaal. Dat we ze weer mogen gaan zien en gebruiken.

Toelichting Het Kroonjuweel
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 04/05/2020 00:00 om 12:00 AM

Toelichting op Het Kroonjuweel

De impact rond de crisis van het coronavirus op het maatschappelijk en het kerkelijke leven valt niet te onderschatten. Veel mensen zijn ziek, angstig en onzeker. Toch is deze tijd niet alleen negatief, want mensen worden stil gezet en aan het denken gezet.

Voor ons als gelovigen geldt: Gevouwen handen is ons sterkste wapen. Dit in de overtuiging dat God regeert en dat Hij de wereld in Zijn hand heeft.

Daarom is het een goede zaak om elkaar te bemoedigen en met elkaar contact te houden. Corona betekent o.a. kroon. Vanuit deze naam is Het Kroonjuweel ontstaan. Die naam wijst naar Jezus Christus.

Daarom zullen we regelmatig een 'Kroonjuweel' op de website plaatsen. Iedere keer is er een andere schrijver. Onder “nieuws” zullen de Juwelen tijdelijk staan, onder “leden” blijft de serie voorlopig wel staan. 

Alpha-cursus 2020
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 27/04/2020 00:00 om 12:00 AM

Alpha-cursus 2020

In het begin van dit jaar was het plan om een nieuwe Alpha in Lopik te starten.

Ondanks alle flyers en persoonlijke uitnodigingen waren er te weinig aanmeldingen (2 stuks). Dat was wel teleurstellend, maar gezien de crisis had de cursus, voor het einde, afgebroken moeten worden. Dus misschien moest het wel zo lopen, als het gelopen is.

 

Nu is de bedoeling om het een jaar op te schuiven en D.V. begin 2021 het opnieuw te proberen. De exacte datums en op welke dag is nog niet bekend, zodra daar duidelijkheid over is laten we het u zeker weten. Laten we eerst maar eens zien of er nu wel mensen zich opgeven. 


Zie ook onder de knop: Gemeente 

Account aanmaken en inloggen
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 26/02/2020 00:00 om 12:00 AM
Inloggen
De website is voor iedereen toegankelijk, behalve de informatie die staat onder de knop "leden".

Deze informatie is vertrouwelijk en alleen beschikbaar voor gemeenteleden. Om dit in te zien, dient u eerst een account aan te maken. U kunt dan nog niet direct inloggen. Eerst worden uw gegevens gecontroleerd (of u lid bent van de gemeente). Als dit akkoord is wordt uw account zo spoedig mogelijk vrij gegeven.

Wellicht krijgt u de melding dat de website niet is beveiligd of iets dergelijks, maar dat hoeft op zich geen probleem te zijn. Er staan geen privacy gevoelige informatie op. We gaan wel de website beveiligen voor de toekomst. Maar u kunt nu gewoon een account aanmaken.
Deze site is ontwikkeld door Informasi Agung Pratama