Bedankt!
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 30/05/2020 om 08:20 PM

Bedankt

Tijdens de diensten vanuit de consistorie werden we bijgestaan door Johan en Hendrik.

Zo konden we de diensten toch zo compleet mogelijk verzorgen.

 We willen Johan bedanken voor het bespelen van het orgel voorafgaande aan de dienst en na de zegen..

 

Ook Hendrik bedankt voor het juiste moment afspelen van de Psalmen vanaf de laptop.

 


Jullie werk werd geweldig gewaardeerd. Dank je wel.

Kerkdiensten
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 30/05/2020 om 08:20 PM

Kerkdiensten

De regelgeving inzake corona verandert regelmatig. Nu gelukkig in positieve zin. Ook voor de kerken komt er enige ruimte. Nog wel steeds beetje bij beetje en onder strikte voorwaarden.  Het nieuwe normaal wordt je een soort opgelegd, toch zouden we graag terug willen naar het normale leven. We hopen dat we binnenkort weer gewoon gemeente kunnen zijn, zodat we elkaar kunnen ontmoeten en onze erediensten kunnen bezoeken en we de lofzang gezamenlijk mogen zingen.

Nu is dit nog niet mogelijk. We mogen wel samenkomen met maximaal 30 personen vanaf 1 juni maar zingen wordt afgeraden. Hoe moeilijk en triest is dit. De regelgeving gaat verder. We moeten een gebruiksplan schrijven waarin we beschrijven hoe we een kerkdienst beleggen. Hierin moet opgenomen worden hoe we de regels van de overheid implementeren.

De kerk, stoelen enz moet na iedere dienst ontsmet worden. Er moet een “zitplan” komen (wie waar gaat zitten enz.)  Er is best veel te regelen voordat we zover zijn.

Toch gaan we iets veranderen. We stoppen vanaf nu met de diensten vanuit de consistorie. De bedoeling is dat we zondag met alleen de kerkenraad in de kerk aanwezig zijn. De predikanten zullen weer plaats nemen op de kansel, de organisten zullen weer achter orgel plaats nemen en de koster is ook weer present. Een kleine setting weliswaar, maar we hopen dat we zo langzamerhand weer terug kunnen naar normaal.

De kerk blijft voorlopig nog gesloten voor gemeenteleden. Alleen deze zin al om te schrijven doet pijn; “de kerk gesloten voor gemeenteleden”. Eigenlijk niet te beschrijven. We willen graag anders maar helaas……..

De lofzang zal nu dus gaande gehouden worden door de kerkenraad. Als kerkenraad hebben we elkaar ook al bijna 3 maanden niet meer gesproken en gezien. We hopen op een goede ontmoeting rondom het Woord.

Laten we ons, lettend op het spreken van de Heere in deze tijd, verootmoedigen voor Hem in het verlangen dat Hij ons spoedig weer de mogelijkheid geeft om als gemeente samen te komen in Zijn huis.

“Hoe branden mijn genegenheên, 

 Om 's HEEREN voorhof in te treên!

 Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;

 Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,

 En aan mijn ziel het leven geeft.” (Ps. 84)

Orde van de morgendienst
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 30/05/2020 om 08:20 PM


Orde van de morgendienst

op zondag 31 mei 2020, Eerste Pinksterdag


Voorganger: ds. J. de Wit

Organist: Margreet Maaijen

 

Gelegenheid voor stil gebed


Mededelingen


Votum en groet


Psalm 9: 1, 2, 10, 11

Ik zal met al mijn hart den HEER,

blijmoedig geven lof en eer;

mijn tong zal mijn gemoed verzellen,

en al uw wonderen vertellen.

 

Ik zal in U, mijn God, van vreugd

opspringen, in den geest verheugd;

uw naam zal door mijn psalmgezangen,

o Allerhoogste, lof ontvangen.

 

Hij, die uw naam in waarheid kent,

zal, HEER, op U in zijn ellend'

vertrouwen, wijl Gij nooit liet zuchten

hen, die gelovig tot U vluchten.

 

Zingt zingt den HEER, die eeuwig leeft,

die Sion tot zijn woning heeft;

en laat voor aller volken oren,

met psalmgezang, zijn daden horen.

 

Wetslezing uit Galaten 5

 

Psalm 25: 2, 7

HEER, ai, maak mij Uwe wegen,

door Uw woord en Geest bekend.

Leer mij, hoe die zijn gelegen,

en waarheen G' Uw treden wendt.

Leid mij in Uw waarheid, leer

ijv'rig mij Uw wet betrachten.

Want Gij zijt mijn heil, o HEER,

'k blijf U al den dag verwachten.

 

Gods verborgen omgang vinden

zielen, waar Zijn vrees in woont.

't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden,

naar Zijn vreêverbond, getoond.

d' Ogen houdt mijn stil gemoed

opwaarts, om op God te letten.

Hij, die trouw is, zal mijn voet

voeren uit der bozen netten.

 

Gebed

 

Schriftlezing: Handelingen 2: 1 – 13

1 En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen.

2 En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.

3 En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen.

4 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

5 Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn.

6 Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.

7 En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die daar spreken?

8 En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?

9 Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Kappadocië, Pontus en Asia,

10 Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten,

11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken.

12 En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in onzekerheid, en de één zei tegen de ander: Wat wil dit toch zeggen?

13 Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol zoete wijn.

 

Weerklank 202: 1, 2

O Christus, doe uw vuur ontbranden

van oost tot west, van zuid tot noord;

dan weten weldra alle landen,

dat U de wereld toebehoort.

Wij zien het soms heel helder schijnen,

het vlamt omhoog, nu hier, dan daar;

dan zeggen wij: “God kent de zijnen;

de Heer maakt zijn beloften waar!”

 

Laat door uw heilge Geest ontvonken

het goddlijk vuur in veler hart!

Wie dorst, maakt U van vreugde dronken,

en U geneest de diepste smart.

Wil 't rijk der duisternis beschamen

door altijd nieuwe heerlijkheid;

breng wie U kennen allen samen,

en weer verdeeldheid, moeit' en strijd.

 

Verkondiging n.a.v. Handelingen 2 : 1 – 4

3 En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen.

Weerklank 197: 1, 2, 5, 9

In vuur en vlam zet ons de Geest

gegeven op het Pinksterfeest,

ten leven op ons uitgestort –

hoor hoe Gods kerk geboren wordt!

 

Wie door dit vuur wordt aangeraakt

en uit het ongeloof ontwaakt,

beleeft – God lof! – een ommekeer,

de dag van de verrezen Heer.

 

En is uw vlam haast uitgeblust,

gij moedeloze, hier is rust!

Al wie in eerbied voor Hem knielt

wordt met zijn vuur opnieuw bezield.

 

Zo waait de wind, zo blaast de Geest,

zo laait het vuur van pinksterfeest,

wij zijn het lichaam, Hij het hoofd –

uw naam, Heer Jezus, zij geloofd!

 

Dankgebed en voorbeden

 

Weerklank 194 : 1, 5

Heer, ik hoor van rijke zegen,

die Gij uitstort keer op keer.

Laat ook van die milde regen

dropplen vallen op mij neer.

Ook op mij, ook op mij,

dropplen vallen ook op mij.

 

Liefde Gods, zo rein, zo krachtig,

bloed van Jezus, rijk en vrij,

Gods genade, sterk en machtig,

o, verheerlijk U in mij.

Ook in mij, ook in mij,

o, verheerlijk U in mij.

 

Zegen

Het Kroonjuweel nr. 6
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 04/05/2020 om 08:20 PM

Het Kroonjuweel
 Nummer 6, door: Jaap Schep

De impact rond de crisis van het Coronavirus op het maatschappelijk en het kerkelijk leven valt niet te onderschatten. Veel mensen zijn ziek, angstig en onzeker. Toch is deze tijd niet alleen negatief, want mensen worden stilgezet en aan het denken gezet.  

Voor ons als gelovigen geldt: Gevouwen handen is ons sterkste wapen! Dit vanuit de overtuiging dat God regeert en dat Hij de wereld in Zijn hand heeft.  
 
Daarom lijkt het een goede zaak om elkaar te bemoedigen en met elkaar contact te houden. Corona betekent o.a. kroon. Vanuit deze naam is Het Kroonjuweel ontstaan. Die Naam wijst naar Jezus Christus. Hij is Het Kroonjuweel van de schepping, Het Kroonjuweel van de Schrift,  Het Kroonjuweel van ons geloof, Het Kroonjuweel van de geschiedenis.

LICHT OP EEN BERG

Op veel plaatsen in de bijbel wordt over licht gesproken. Bijvoorbeeld in Joh.8:12 waar Jezus over zichzelf getuigt: Ik ben het Licht voor de wereld, wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft het licht dat leven geeft.

Deze woorden sprak hij bij de offerkist in de tempel waar ook tijdens dit Loofhuttenfeest kaarsen branden. Deze verwezen naar de vuurkolom tijdens de uittocht uit Egypte en was het bewijs van Gods aanwezigheid en nabijheid. Hij bedoelde dat hij door zijn Vader naar de aarde was gezonden om het licht van eeuwig leven te geven, het nieuwe leven in relatie met Hem en God in het hier en nu, als genadegeschenk.

De Farizeeërs begrepen hier niets van en wilden hem wegens godslastering gevangennemen, maar zijn tijd was nog niet gekomen.

Later heeft Hij aan het kruis de duisternis van onze zonden te niet gedaan zodat wij in het licht mogen leven als we in Hem geloven en met Hem mogen opstaan tot een nieuw leven.

Op weg naar Hemelvaart en Pinksteren mogen we geloven dat Hij ons niet verlaat.

Bij zijn Hemelvaart gaf Hij de opdracht aan zijn discipelen om het Licht van de goede boodschap door te geven met de bemoediging: Ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld en dat geldt ook voor ons. Met Pinksteren geeft hij de belofte de Helper, de Trooster te sturen, zijn Geest die in ons wil wonen en ons wil bijstaan om zijn wil te doen.

Dat Hij ons zo nabij is, als een lichtend voorbeeld, mag een geweldige troost zijn in deze donkere tijd van dreiging van ziekte, eenzaamheid en economische malaise. Ook aan het einde van elke kerkdienst mogen we het licht van God meenemen:

De Here doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig,
De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Graag willen we bidden voor Gods nabijheid en kracht voor eenzame mensen in verpleeghuizen en voor Gods hulp voor wetenschappers om een effectief vaccin te ontwikkelen.

 

Tenslotte een passend lied (OTH):

 

Licht van de wereld

U scheen in mijn duisternis

Nu mag ik zien wie u bent

Liefde die maakt dat ik U wil kennen Heer,

Bij U wil ik zijn elk moment.

 

Voor U wil ik mij buigen

U wil ik aanbidden

U wil ik erkennen als mijn Heer

Want u alleen bent waardig

Heilig en rechtvaardig

U bent zo geweldig goed voor mij.


Toelichting Het Kroonjuweel
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 04/05/2020 om 08:20 PM

Toelichting op Het Kroonjuweel

De impact rond de crisis van het coronavirus op het maatschappelijk en het kerkelijke leven valt niet te onderschatten. Veel mensen zijn ziek, angstig en onzeker. Toch is deze tijd niet alleen negatief, want mensen worden stil gezet en aan het denken gezet.

Voor ons als gelovigen geldt: Gevouwen handen is ons sterkste wapen. Dit in de overtuiging dat God regeert en dat Hij de wereld in Zijn hand heeft.

Daarom is het een goede zaak om elkaar te bemoedigen en met elkaar contact te houden. Corona betekent o.a. kroon. Vanuit deze naam is Het Kroonjuweel ontstaan. Die naam wijst naar Jezus Christus.

Daarom zullen we regelmatig een 'Kroonjuweel' op de website plaatsen. Iedere keer is er een andere schrijver. Onder “nieuws” zullen de Juwelen tijdelijk staan, onder “leden” blijft de serie voorlopig wel staan. 

De Waarheidsvriend Tabloid
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 01/05/2020 om 08:20 PM
Bezoek deze link om het pdf-bestand te openen:
http://hervormdjaarsveld.nl/Themanummer_WHV_75_jaar_Bevrijding.pdf

Alpha-cursus 2020
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 27/04/2020 om 08:20 PM

Alpha-cursus 2020

In het begin van dit jaar was het plan om een nieuwe Alpha in Lopik te starten.

Ondanks alle flyers en persoonlijke uitnodigingen waren er te weinig aanmeldingen (2 stuks). Dat was wel teleurstellend, maar gezien de crisis had de cursus, voor het einde, afgebroken moeten worden. Dus misschien moest het wel zo lopen, als het gelopen is.

 

Nu is de bedoeling om het een jaar op te schuiven en D.V. begin 2021 het opnieuw te proberen. De exacte datums en op welke dag is nog niet bekend, zodra daar duidelijkheid over is laten we het u zeker weten. Laten we eerst maar eens zien of er nu wel mensen zich opgeven. 


Zie ook onder de knop: Gemeente 

Account aanmaken en inloggen
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 26/02/2020 om 08:20 PM
Inloggen
De website is voor iedereen toegankelijk, behalve de informatie die staat onder de knop "leden".

Deze informatie is vertrouwelijk en alleen beschikbaar voor gemeenteleden. Om dit in te zien, dient u eerst een account aan te maken. U kunt dan nog niet direct inloggen. Eerst worden uw gegevens gecontroleerd (of u lid bent van de gemeente). Als dit akkoord is wordt uw account zo spoedig mogelijk vrij gegeven.

Wellicht krijgt u de melding dat de website niet is beveiligd of iets dergelijks, maar dat hoeft op zich geen probleem te zijn. Er staan geen privacy gevoelige informatie op. We gaan wel de website beveiligen voor de toekomst. Maar u kunt nu gewoon een account aanmaken.
Woord en Daad Lopikerwaard
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 08/02/2020 om 08:20 PM

 

 

 

 


Comité Lopikerwaard

 

 

Het comité Lopikerwaard, dient ter ondersteuning van de doelstelling van de stichting reformatorische hulpactie “Woord en Daad”. Het comité is een samenwerkingsverband tussen de 7 hervormde diaconieën in de Lopikerwaard. Het comité wordt gevormd door een gemeentelid of een diaken uit de deelnemende gemeente. De doelstelling is om vanuit christelijke bewogenheid de geestelijke en materiële nood van miljoenen mensen in de wereld te lenigen. Dit gebeurt in samenwerking met de plaatse christelijke organisaties waar hulp nodig is.

Dit werk kunt u ondermeer steunen door:

  • Uw gebed
  • Financiële adoptie
  • Partnerplan
  • Inzameling lege inktcartridges en mobiele telefoons en lege balpennen
  • Oud Hollands papiergeld en buitenlands geld. Dit heeft voor Woord en Daad waarde. Het wordt omgewisseld in euro’s.
  • Postzegels en spaarpunten kunt u inleveren bij de comitéleden.

 Dit alles kunt u inleveren bij de onderstaande verkoopadressen en bij de diaconie(kerk)

Koffie:
U kunt bij Woord en Daad eerlijke koffie kopen. De koffieboeren uit Nicaraqua krijgen als u deze koffie koopt een eerlijke prijs voor de koffiebonen.

Er zijn twee soorten koffie te koop.
Gemalen koffie: per pak van 500 gram €6,25.
Bonenkoffie:      per pak van 500 gram €7,25.

Het is heerlijke en eerlijke koffie. Eerlijke koffie = is dubbel genieten.

Postzegels:
U kunt postzegels kopen van Woord en Daad. 1 velletje van 10 postzegels kost €9,10.

Cashew noten:
U kunt ook cashewnoten kopen bij Woord en Daad. Voor deze cashewnoten krijgen de boeren een eerlijke prijs betaald.
Een zakje cashewnoten van 150 gr. kost €3,25.

Verkoopadresssen:
U kunt de koffie, postzegels en cashewnoten kunt u kopen bij: Gerard van Rijk, Merelstraat 18 Tel: 0348551659 en bij Leida Huisman, Tel: 0348557812 of  0615331824.

Voor meer informatie over Woord en Daad kunt u op de website kijken. www.woordendaad.nl

Woord en Daad comité zoekt nieuwe leden.
Wie wil ons Woord en Daad comité komen versterken? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leida Huisman. Tel: 0615331824.

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze site is ontwikkeld door Informasi Agung Pratama