Nieuwsbrief Geloof in Colombia 1-2019
Evangelisatienieuws
Gepubliseerd door op 29/05/2019 om 08:19 PMReformatorisch meldpunt seksueel misbruik
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 06/02/2019 om 08:19 PM

Reformatorisch Meldpunt vanaf 14 januari ook telefonisch bereikbaar.

 Bij het Reformatorisch Meldpunt is het vanaf D.V. maandag 14 januari 2019 mogelijk om uw verhaal over seksueel misbruik te vertellen via het telefoonnummer 0850-773312. Dit nummer kunt u bellen op alle maandagen, behalve op feestdagen, tussen 19.00- 21.00 uur.

Deze telefoondienst is anoniem. De gesprekken worden niet opgeslagen.

Het Reformatorisch Meldpunt is een anoniem contactpunt voor slachtoffers en omstanders van seksueel misbruik. Het Meldpunt biedt op een laagdrempelige manier een luisterend oor en advies via chat, e-mail en WhatsApp (06 4407 8214). Dat kan gaan over misbruik dat korter of langer geleden heeft plaatsgevonden, maar ook over online misbruik.

De nieuwe telefoondienst is speciaal ingericht om gemeenteleden, die de voorkeur geven aan anoniem telefonisch contact, ook de mogelijkheid te bieden hun verhaal te vertellen.

Langdurig zwijgen over het misbruik kan psychische en lichamelijke schade veroorzaken. Het is belangrijk om het zwijgen te doorbreken. Praten kan een begin zijn om het misbruik te verwerken.

Reformatorisch Meldpunt

www.ikmeldhet.nl

tel: 0850-773312

   

 

Nieuwsbrief Antonie en Cora
Evangelisatienieuws
Gepubliseerd door op 18/12/2018 om 08:18 PMVoor elkaar vakantieweken
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 07/11/2018 om 08:18 PM

Voor Elkaar vakantieweken

De hervormde vrouwenbond biedt vakanties aan voor mensen met een lichamelijke
of verstandelijke handicap of beperking, voor mensen met dementie en hun mantel-
zorger, voor jongeren met autisme en voor alleenstaanden.

Vakantie? Een zorg minder! Maar niet voor iedereen…
De vakantie kan een berg zijn waar je tegenop ziet omdat er sprake is van een handicap of beperking. Of omdat je er tegen opziet om alleen op vakantie te gaan.
Ben je op zoek naar een vakantieweek waarin zorg en begeleiding geboden wordt en waar rekening gehouden wordt met bijbelse normen en waarden?  De christelijke identiteit heeft haar doorwerking in het programma. De Bijbel staat centraal en er wordt veel gezongen en muziek gemaakt.
Verder is er volop ruimte voor ontspanning. Er wordt rekening gehouden met een goede afwisseling van actieve en rustige momenten.

Ook zoekt de stichting vrijwilligers die zich één week van het jaar willen inzetten
voor hun naaste. Hieronder vindt u meer informatie en kunt u de vakantiegids bekijken.

https://www.hervormdevrouwenbond.nlIsraël studieavonden
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 02/10/2018 om 08:18 PM

                                       Israël studieavonden     

 

Beste gemeenteleden, broeders en zusters,

 

Al eerder hebben we u geïnformeerd over de Bijbelstudie avonden naar aanleiding van het 70-jarig bestaan van de staat Israël. In deze brief zetten we kort uit één wat u op deze avonden kunt verwachten.                            

 

Lezing 1 (Tjerk Visser) 18 oktober 2018

'Verzoening door ontmoeting'

Een inleiding over de onopgeefbare verbondenheid, met nadruk op complexiteit van land, volk en staat en de visie van het CIS op de begaanbare weg van Dienen en Getuigen in diaconaat. Uitleg visie op de 3-voudige loyaliteit (Joden / Messiasbelijdende Joden / Palestijnse Christenen. Tjerk Visser spits het toe op de diaconale steun aan verzoeningsprojecten en de ontmoetingen die daar plaatsvinden als voorwaarde voor het krijgen van onderling begrip op weg naar vrede.

Lezing 2 (Ds. R. Vrijhof) 15 november 2018

‘Met Israël in Gesprek’

Waarin ds. Vrijhof aangeeft waarom dat gesprek van belang is voor de kerk is,  wat de inhoud ervan is, hoe dat gesprek gevoerd wordt. Over de relevantie voor de christen van de ontmoeting met het Israël van vandaag (Hoe het CIS daar gestalte aan geeft in Luisteren/Dienen/Getuigen)

  

 ds. Vrijhof is bestuurslid van het CIS namens de Christelijk Gereformeerde Kerken en afgelopen jaar een aantal maanden interim werkzaam geweest in Jeruzalem.

 

Lezing 3 (Ds. J. Overeem) 29 november 2018

'Ontmoeting met Messiasbelijdende Joden'

Ds J. Overeem gaat in op de ontmoeting met de Messiasbelijdende Joden, hun geschiedenis en situatie schetst in de context van het huidige Israël en daarbuiten.

 

ds. Overeem is  predikant van de Herv. gem. Zegveld en de voorzitter van het CIS bestuur en een echte Israëlkenner.

 

Opgeven

Op deze avonden ontvangt u ook documentatie, het is dus wel handig als we weten hoeveel personen belangstelling hebben. Daarom graag opgeven bij de preses tel. 551304 of de scriba tel. 553838, mailen mag natuurlijk ook.

 

De avonden beginnen om 19.45 uur in het Verenigingsgebouw.

 

We hopen u te mogen  ontmoeten op deze leerzame avonden.

 

Met hartelijke groet,

 

Ds J. de Wit (preses)                          diaken A.Stigter (scriba)


Vrouwencontactmorgen
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 02/10/2018 om 08:18 PM

Op dinsdag 9 oktober zijn vrouwen van alle leeftijden van harte welkom in het Verenigingsgebouw te Jaarsveld voor een vrouwencontactmorgen . 

Deze ochtend is Joke Verweerd te gast en zij zal spreken over het thema:

“ Bewogen en bevlogen”.    

Het belooft een fijne ochtend te worden.  U kunt ook een kijkje nemen bij de boekentafel, die weer opgesteld staat. Er zijn mooie kaarten, cd’s, boeken etc. te koop.  

Eveneens heeft Joke Verweerd een nieuw boek geschreven, getiteld: “Troostpleister”, zij zal hiervan ook enkele exemplaren meenemen.

De ochtend begint om 09.30 uur en duurt tot ca. 11.30 – 11.45 uur.  De zaal is open vanaf 9.15 uur.  Vrouwen van alle leeftijden zijn hartelijk welkom ! Ook al bent u nog nooit geweest; juist dan ook bent u van harte welkom eens een ochtend bij te wonen.


Alpha-cursus 2018 - 2019
Evangelisatienieuws
Gepubliseerd door op 27/07/2018 om 08:18 PM
De Lijdenstijd
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 09/03/2018 om 08:18 PM
De Lijdenstijd

Wat houdt dit nu precies in? We spreken over de “lijdenstijd” naar aanleiding van de zeven kruiswoorden van Jezus die op de zeven zondagen vóór Goede Vrijdag centraal worden gesteld. De zeven lijdenszondagen worden vooral in de traditie van de Geneefse Reformatie in ere gehouden. Zo ook vroeger in de Hervormde Kerk en ook nu in de Protestantse Kerk in Nederland.

Een oudere, vroeg-katholieke traditie is die van de viering van de "veertig-dagen-tijd". Daar stonden de veertig dagen voorafgaand aan Pasen in het teken van het vasten: jezelf dingen ontzeggen om des te meer bezig te zijn met het lijden van Christus. Ook nu mag het een periodezijn van veertig dagen waarin veel christenen (iets) soberder leven en denken aan het lijden en sterven van Jezus. De periode van de Veertigdagentijd is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed ter voorbereiding op Pasen.Het is een bekeringstijd. Zich bekeren is: zich weer (meer) wenden tot God en zich afwenden van alles wat ons van God afhoudt.

Maar waarom zijn het nu veertig dagen? Het getal veertig kom je op veel meer plekken in de Bijbel tegen. Zo regent het veertig dagen en nachten als Noach in de ark zit en de beproeving van Jezus in de woestijn duurde ook veertig dagen, het volk Israël verblijft 40 jaar in de woestijn. Het getal veertig staat in de Bijbel dus voor beproeving. Als we spreken over de “veertig-dagen-tijd” gaat het óók over het lijden van Christus, maar dan breder, het gaat ook over Pasen. Voor de veertig dagen richten we ons op Jezus’ veertig dagen in de woestijn waarin Hij zich voorbereidde op zijn taak in de wereld. De veertig-dagen-tijd begint op Aswoensdag en eindigt met Pasen. In deze telling moeten de zondagen niet worden meegerekend.

De laatste week wordt wel de Stille Week of de Goede Week genoemd. Deze begint met Palmzondag. Het vooruitzicht op Pasen, de opstanding van Christus, Hij heeft de dood overwonnen! Met Pasen mogen we elkaar begroeten met de woorden; de Heere is waarlijk opgestaan. Halleluja!

Actie Kerkbalans 2018
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 08/03/2018 om 08:18 PM

Actie Kerkbalans 2018

De jaarlijkse Actie Kerkbalans start weer in april. We vragen u als lid van de Hervormde Gemeente te Jaarsveld om een vrijwillige financiële bijdrage. Met uw gift betalen we een belangrijk deel van het werk in onze gemeente. 

Geef voor je kerk

De Actie Kerkbalans heeft als thema ‘Geef voor je kerk’.  We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. De kerk is de plaats om samen God te ontmoeten. Geef daarom aan Actie Kerkbalans. Geef voor je kerk.

 

Wat doen we allemaal 

Het in standhouden van de kerkdiensten, gesprekskringen, speciale bijeenkomsten, educatieve lezingen en tal van andere mooie en zinvolle activiteiten voor ouderen en jongeren. Belangrijk is dat de gemeente haar kerntaken kan blijven uitoefenen: verkondiging van het evangelie, verlenen van pastorale en diaconale zorg. Zelfs in de huidige tijd is de kerk nog steeds een geloofsbaken waarop velen terugvallen bij geestelijke nood, verdriet, voor doop, huwelijk, het vieren van kerkelijke hoogtijdagen, en vooral in geval van een overlijden. 

Met de inzet van vele vrijwilligers houden we de kosten betaalbaar! U zult echter begrijpen dat de kerk toch kosten maakt. Denk daarbij aan de kosten voor de predikant, organisten en gastpredikanten. Ook zijn er veel kosten voor het onderhouden van de gebouwen en energiekosten.

Financiële steun is nodig

De uitgaven van onze gemeente worden voor een belangrijk deel gefinancierd vanuit de vrijwillige financiële bijdragen van gemeenteleden, de Actie Kerkbalans dus. Wij doen ook dit jaar een beroep op u om mee te doen aan de Actie Kerkbalans. Daarmee blijven de inkomsten en uitgaven in balans. 

Wij roepen u op met uw hart te geven! Geef wat u missen kunt.

Wat hebben we concreet nodig?

De begroting 2018 van onze Hervormde Gemeente ziet er als volgt uit:

Verwachte kosten                                                                          € 117.380

Verwachte opbrengsten excl. vrijwillige bijdrage                        66.700

Verwachte opbrengst vrijwillige bijdrage                                      42.000

We verwachten dus nog een te kort van                                       18.680


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De actie 

Op 9 april komt een vrijwilliger de enveloppen aan huis bezorgen. Op het antwoordstrookje vult u het bedrag in dat u in 2018 wilt bijdragen en de wijze waarop u wilt betalen. Een week later worden de enveloppen weer opgehaald. De afsluiting van Actie Kerkbalans is 19 april.

 

Fiscaal aftrekbaar 

Indien u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en meer dan € 60 per jaar aan giften schenkt aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s), is het meerdere tot maxi¬maal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar. 

 

ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft van de belastingdienst voor de ANBI-status een groepsbeschikking ontvangen. Alle plaatselijke gemeenten behorend tot de PKN vallen onder deze groepsbeschikking. Zowel kerkbeheer (inclusief de organen van bijstand) als de diaconie van onze Hervormde gemeente vallen hieronder. De vrijwillige bijdrage blijft daarmee fiscaal aftrekbaar. Dit geldt ook voor overgemaakte giften en bij gebruik van collectebonnen. 

 

Meer informatie over de ANBI-status van onze Hervormde gemeente vindt u op onze website www. Hervormdjaarsveld.nl  Via de homepage: klik op downloaden/anbi. 

 

 

 

Gemeenteactie BBQ
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 07/02/2018 om 08:18 PM

 

Datum: zaterdag 21 april

Tijd: 17.30 uur (zaal open: 17.15 uur)

Plaats: Verenigingsgebouw te Jaarsveld

 

 

Het doel van de maaltijd

Op zaterdagavond 21 april organiseren enkele jongeren de jaarlijkse dineractie voor het HGJB-project “Open je ogen".

Met deze actie hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan de begeleiding en ondersteuning van kerken en projecten in Egypte (medische zorg, kinderopvang, scholing, jeugdwerk en kerkgebouwen).

 

Ook is de maaltijd bedoeld voor het samenzijn, de gezelligheid en ter versterking van de onderlinge band. Onderlinge ontmoeting is van levensbelang voor een christelijke gemeente.

De BBQ is voor zowel betrokken gemeenteleden als minder of niet betrokkenen. Voor zowel ouderen als jongeren.

 

Kortom: deze uitnodiging is speciaal voor u/jou!

 

De maaltijd

Na het succes van voorgaande jaren, organiseren we ook dit jaar weer een BBQ. Uiteraard weer met heerlijke salades, warme en koude gerechten, voor- en nagerecht en natuurlijk zullen de snacks voor de kinderen niet ontbreken. Variatie genoeg en voor ieder wat wils!

 

Vrijwilligers

We zijn nog opzoek naar jongeren die het leuk vinden om te helpen om deze maaltijd tot een succes te maken. Wil je graag helpen?

Stuur dan even een mailtje naar Jake:    jakevdam@outlook.com 

 

Extra

Tijdens de gemeentemaaltijd zal de boekentafel aanwezig zijn. Er is een groot assortiment (kinder-)bijbels, bijbelstudieboeken, boeken over opvoeding en andere ethische onderwerpen. Ook romans en kinderenboeken zijn bij de boekentafel verkrijgbaar.

 

 

 

Kinderen

Voor de kinderen is er een aangepast diner. En natuurlijk zorgen we er ook voor dat de kinderen vermaakt zullen worden deze avond.

 

Vervoer

Wilt u graag naar de maaltijd komen, maar heeft u geen vervoer? Laat het ons weten. Of heeft u juist een plekje over in uw auto en wilt u eventueel iemand ophalen en thuis brengen? Geef dat dan ook aan ons door. We nemen dan t.z.t. contact met u op indien nodig.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgeven

Wees er op tijd bij, want vol=vol.

 

Deponeer onderstaand strookje uiterlijk 8 april in de 'maaltijd-doos' bij de ingang van de kerk.  of neem contact op met Rianne Stigter.

Bel of mail naar: 553838 /  rianne2800@hotmail.com

 

 

A N T W O O R D F O R M U L I E R

Ja, wij steunen de actie en komen zaterdag 21 april naar de gemeentemaaltijd/BBQ

 

Naam: ………………………………………………………………………………………………..

 

Adres: ………………………………………………………………………………………………..

 

Aantal kinderen t/m 11 jaar :                                              ……………… x € 5,00 =  € ………............

                                                                                                                               (excl. drinken)

Aantal volwassenen:                                                           ……………… x € 12,50 = € ……………....

                                                                                                                (excl. drinken)

Vervoer nodig:   Ja/Nee

 

Wilt u eventueel iemand ophalen/thuis brengen: Ja, ik heb evt. plek voor …personen   / Nee

Opmerkingen/wensen: …………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….    

                                                                                                                 Totaal = € …………………………                                  

Gemeentemaaltijd 2018
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 29/01/2018 om 08:18 PM

 

Steun de gemeenteactie


en kom BBQ’en voor het goede doel! 


Datum: zaterdag 21 april


Tijd: 17.30 uur (zaal open: 17.15 uur)


Plaats: Verenigingsgebouw te Jaarsveld


 


 


Het doel van de maaltijd


Op zaterdagavond 21 april organiseren enkele jongeren de jaarlijkse dineractie voor het HGJB-project “Open je ogen".


Met deze actie hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan de begeleiding en ondersteuning van kerken en projecten in Egypte (medische zorg, kinderopvang, scholing, jeugdwerk en kerkgebouwen).


 


Ook is de maaltijd bedoeld voor het samenzijn, de gezelligheid en ter versterking van de onderlinge band. Onderlinge ontmoeting is van levensbelang voor een christelijke gemeente.


De BBQ is voor zowel betrokken gemeenteleden als minder of niet betrokkenen. Voor zowel ouderen als jongeren.


 


Kortom: deze uitnodiging is speciaal voor u/jou!


 


De maaltijd


Na het succes van voorgaande jaren, organiseren we ook dit jaar weer een BBQ. Uiteraard weer met heerlijke salades, warme en koude gerechten, voor- en nagerecht en natuurlijk zullen de snacks voor de kinderen niet ontbreken. Variatie genoeg en voor ieder wat wils!


 


Vrijwilligers


We zijn nog opzoek naar jongeren die het leuk vinden om te helpen om deze maaltijd tot een succes te maken. Wil je graag helpen?


Stuur dan even een mailtje naar Jake:    jakevdam@outlook.com 


 


Extra


Tijdens de gemeentemaaltijd zal de boekentafel aanwezig zijn. Er is een groot assortiment (kinder-)bijbels, bijbelstudieboeken, boeken over opvoeding en andere ethische onderwerpen. Ook romans en kinderenboeken zijn bij de boekentafel verkrijgbaar.


 


 


 


Kinderen


Voor de kinderen is er een aangepast diner. En natuurlijk zorgen we er ook voor dat de kinderen vermaakt zullen worden deze avond.


 


Vervoer


Wilt u graag naar de maaltijd komen, maar heeft u geen vervoer? Laat het ons weten. Of heeft u juist een plekje over in uw auto en wilt u eventueel iemand ophalen en thuis brengen? Geef dat dan ook aan ons door. We nemen dan t.z.t. contact met u op indien nodig. 


 


 


 


 


 


 


 


Opgeven


Wees er op tijd bij, want vol=vol.


 


Deponeer onderstaand strookje uiterlijk 8 april in de 'maaltijd-doos' bij de ingang van de kerk.  of neem contact op met Rianne Stigter.


Bel of mail naar: 553838 /  rianne2800@hotmail.com


 


 


A N T W O O R D F O R M U L I E R


Ja, wij steunen de actie en komen zaterdag 21 april naar de gemeentemaaltijd/BBQ

 

Naam: ………………………………………………………………………………………………..

 

Adres: ………………………………………………………………………………………………..

 

Aantal kinderen t/m 11 jaar :                                          ……………… x € 5,00 =  € ………............

                                                                                                                               (excl. drinken)

Aantal volwassenen:                                                        ……………… x € 12,50 = € ……………....

                                                                                                                (excl. drinken)

Vervoer nodig:   Ja/Nee

 

Wilt u eventueel iemand ophalen/thuis brengen: Ja, ik heb evt. plek voor …personen   / Nee


Opmerkingen/wensen: …………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….           

                                                                                                                     Totaal = € …………………………                                  


Vrouwencontactmorgen
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 23/01/2018 om 08:18 PM

Dinsdag 6 februari 2018 zijn vrouwen van alle leeftijden van harte welkom in het Verenigingsgebouw te Jaarsveld voor een  vrouwencontactmorgen.

Deze ochtend is mevr. Heleen Benard te gast en komt spreken over het thema:  “Jeruzalem, stad van de Grote Koning”.  Het thema rondom Israël wordt extra belicht, door de Israëltafel, die er zal zijn. U kunt daar diverse producten aanschaffen waarvan de opbrengst ten goede komt aan Israël. Te denken valt aan kaarten, maar ook verzorgingsproducten en andere bruikbare artikelen.

Het belooft weer een prachtige ochtend te worden, waarvoor we  u/jou hartelijk uitnodigen!

Verder is ook de “gewone” boekentafel weer aanwezig, waar volop mooie (dag)boeken, kaarten en/of cd’s te koop zijn.  

De ochtend begint om 9.30 uur en zal tot ca. 11.30 – 11.45 uur duren.  De koffie / thee staat klaar vanaf 9.15 uur.  

Alle vrouwen zijn welkom. Bent u nog nooit geweest, juist dan ook heten we u van harte welkom


Lezing door Heleen Bénard in Jaarsveld over “Jeruzalem, stad van de Grote Koning”


 


Beste vrienden van Israël,


 


Op dinsdag 6 februari is er in Jaarsveld een lezing met Heleen Bénard, werkzaam bij stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover zij spreekt is: Jeruzalem, stad van de Grote Koning. De bijeenkomst vindt plaats in het gebouw van Kerkstraat 9 in Jaarsveld. De aanvang is om 09.30 uur, toegang is gratis. U bent van harte welkom!


 


Jeruzalem, de Stad van de Grote Koning


Wat maakt Jeruzalem zo belangrijk, wat is haar geheim? Waarom noemt Jezus de stad de “stad van de grote Koning” en roept de Bijbel op om voor Sion te bidden? Israël is het Land van de belofte met als glorieus middelpunt Jeruzalem. Deze stad heeft daarom een zeer bijzondere plaats in de heilsgeschiedenis van God met de wereld.  Jeruzalem was duizenden jaren in de harten van het Joodse volk wereldwijd het grote doel van terugkeer. Altijd klonk het aan het eind van sederavond: volgend jaar in Jeruzalem. Israël keert terug naar zijn eigen land en zijn eigen stad. Het moet toe naar de eindtijd-strijd voordat de Here terugkeert naar de aarde en het koninkrijk kan doorbreken.


 


Achtergrond spreekster


Vanaf haar 21e werkte Heleen Bénard enkele jaren in Jeruzalem en sinds die tijd is Israël voor haar diep verbonden met Gods Woord. Heleen: “In de Bijbel wordt Israël 1477 keer genoemd, Jeruzalem 802 keer en Sion 157 keer. Als het voor mijn Hemelse Vader zo belangrijk is, wil ik ook voortdurend met Israël bezig zijn. Het is vreugde te ervaren hoe letterlijk het profetische woord vervuld wordt in onze dagen!” Ze besluit: “Gods Volk is in beweging. Lezend door de profeten zien we de komst van de Messias naderen. Bezig zijn met Israël is bezig zijn met je toekomst.”


 


Graag hopen wij u op deze bijeenkomst te ontmoeten.


Neemt u ook uw vrienden en kennissen mee? Iedereen is van harte welkom!

  

Antonie en Cora Treuren
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 22/12/2017 om 08:17 PM
Via deze link kunt u de uitnodiging van Antonie en Cora Treuren bekijken en een kort verslag vanuit Colombia

GZB-dagboek  "Een Handvol Koren 2018"
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 06/11/2017 om 08:17 PM

GZB-dagboek  "Een Handvol Koren 2018"

5 redenen om hét gezinsdagboek van 2018 te kopen:

1. Het is een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Bekijk een voorbeeld op www.gzb.nl/dagboek.         

2. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij  hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in de wereldkerk.   

3. Het dagboek biedt extra's zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit landen waar de GZB werkt.                                                       

4. Het dagboek kost slechts € 10,90. Ruim € 7,-- gaat naar het zendingswerk.                                            

5. Het is het best verkochte dagboek van Nederland.

Help mee om meer mensen te bereiken met het Evangelie! Dus bestel het dagboekje nu. Dat kan via de zendingscommissie:

Lenie Vuurens  tel.nr.  553904                                                                                                                     Koos Kuijf tel.nr. 553                                                                                                                           Dini Stigter tel.nr.  423668                                                                                                                                   

(Degenen die vorig jaar een dagboekje hebben ontvangen, krijgen zonder tegenbericht aan het einde van dit jaar het boekje voor 2018 thuis bezorgd.)

Bijbelverspreiding
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 02/10/2017 om 08:17 PM

Reformatie herdenking 28 oktober
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 02/10/2017 om 08:17 PM

Reformatieherdenking.

Op D.V. 28 oktober 2017 organiseren de Hervormde Gemeente en de Hersteld Hervormde Gemeente IJsselstein een gezamenlijke Reformatieherdenking. In een samenkomst in de Oude of St. Nicolaaskerk aan het Kronenburgplantsoen 2 herdenken we de Reformatie, dit jaar precies 500 jaar geleden. De bijeenkomst begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur, toegang vrij).

Medewerking verlenen Ds. J.J. van Holten (opening), ds. W. Schinkelshoek (sluiting) en ds. M. van Kooten uit Elspeet. Ds. M. van Kooten zal een inleiding houden over het thema ‘500 jaar Reformatie: toen en nu’. Tevens verlenen de volgende koren hun medewerking: Chr. Gemengd zangkoor ‘Zanglust’ uit Benschop en het Zuid-Holland Koor uit Bergambacht, beide o.l.v. Willem van Beek. Evenals de musici: Gerrit Christiaan de Gier, orgel; Björn Hoogenes, piano; Marijke Noomen-de Haas, viool; Eelco Mossel, cello; Taiga Struik, dwarsfluit en Rutger Stoel, hobo.

We zien uit naar een goede avond, waarin we met dankbaarheid terugdenken aan een cruciale periode uit de geschiedenis van de Kerk, maar vanuit een hartelijke verbondenheid met de Reformatie ook vooruitkijken.  Een belangrijke periode, waarin het Woord, de genade van God en het geloof weer werden bevrijd van alle menselijke dwalingen.

Na afloop is er een collecte voor Stichting ‘In de Rechte Straat’ en ter dekking van de onkosten. Allen, jong en oud, uit IJsselstein of daarbuiten, hartelijk welkom! Achter de kerk is gratis parkeergelegenheid (Utrechtseweg). Parkeergarage Eiteren is op loopafstand van de kerk.

Kand. T.J. Schep overleden
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 29/08/2017 om 08:17 PM

Op 14 augustus 2017 is Teunis Jacob Schep overleden, dit bericht bereikte ons onlangs.

Verschillende keren mocht hij in onze gemeente voorgaan. Ook voor D.V. 2018 hadden we weer een preekbeurt afgesproken.
Begin dit jaar hadden we nog contact over een bijzonder voorval wat u hieronder kunt lezen; "Op pad met U"
Dit was één van de artikelen die hij schreef voor Uitdaging.  

Hoe waardevol zijn dan ook de woorden Deo Volente. De preekbeurt mocht immers niet meer in 2018.
Hij mocht na 54 jaar thuis komen bij zijn Hemelse Vader. We wensen de familie sterkte en kracht toe om dit verlies te dragen.
Afbeeldingsresultaat voor teus schep


Op pad met U

Ik hou van de manier waarop U soms dingen doet, Heer. Er lag sneeuw, en U wilde dat ik er met het fototoestel op uittrok. Precies gaf U de route aan die U wilde dat ik nam - ik hou ervan als U dat doet. 'k Nam een paar mooie sneeuwfoto's, reed weer verder, en toen zag ik het opeens: hiervoor had U me hierheen geleid. Vanaf de hoge dijk keek ik uit over prachtig besneeuwde uiterwaarden, met in de verte, aan de overkant van de rivier, een al even mooi besneeuwde kerktoren, oprijzend temidden van het silhouet van een klein dijkdorpje. Alles wit, alles winters, alleen... op de voorgrond, vlak bij de dijk waarop ik stond, een akker met donkerzwart net omgeploegde aarde, en een boer die nog bezig was zijn grond alweer gereed te maken voor na de winter. Er was iets met dit plaatje. Het sprak ergens van. Toen ik de foto genomen had, gaf U aan dat we weer naar huis gingen. Precies wat ik al dacht: hier was het U om gegaan. Precies dit moment wilde U vastgelegd hebben. En precies op het moment dat dit plaatje te maken was, had U me hier gebracht! Thuisgekomen gaf U me er een titel en twee eenvoudige dichtregels bij:

 
Hoop
Waar winter, kou en sneeuw het polderland bedekt,
daar ploegt de boer, vertrouwend op wat God verwekt.

U wilde dat ik dit naar de scriba van de gemeente van dat kerkje mailde, en hij mailde terug dat hij de foto en het gedichtje misschien op de website van de gemeente wilde plaatsen, of dat goed was. Prima. Leuk. En 's nachts, Papa, werd ik aangevallen, lastiggevallen door de vijand, en het ging om deze foto en dit gedichtje op die site. Wat een ongenoegen! En U liet me, in het weerstaan van de aanval, bidden voor deze gemeente. Wonderlijk. Een strijd om zoiets kleins. Ik moest denken aan wat er in Uw Woord staat over die man op het slagveld die een pijl schoot in zijn eenvoudigheid (ofwel zonder te mikken) en de koning van Israël tussen de gespen en het pantser raakte (1 Koningen 22: 34).

Ik weet niet wat U voorheeft, of wat U doet, Heer. Ik volg eenvoudig U, en doe wat U aangeeft. Maar wat heerlijk om te merken dat U Uw plannen heeft, en dat U werkt, en dat er gestreden wordt om ons, en dat wij daarin volledig veilig zijn in U, en mee mogen werken met U. Goed en groot bent U. U laat me ook opeens zien dat deze foto, dit vastgelegde moment, veel groter profetie in zich heeft. Dat het ons hele land betreft. Dat waar de vijand ons hele land in geestelijke kilheid en verstarring gevangen probeert te houden, U Uw sporen trekt - het lijkt misschien maar een klein, onbetekenend lapje grond, het zijn er misschien voor ons besef maar relatief weinigen nog waarin U de geestelijke verstarring doorbreekt, en de bodem van het hart diep omwoelt als een gebed tot U om een grote oogst in ons land..., maar de vijand beeft er voor. Doe Uw machtige daden in ons land, Heer. En schakel ons allemaal in, in al onze eenvoud, in ons eenvoudig gehoorzamen en volgen waar U voorgaat. Amen.


Geschreven door kand. T. Schep, Nieuwegein

Dit artikel is te lezen op: 

https://uitdaging.nl/4025-op-pad-met-u

Minisymposium suïcidaliteit, geloof en kerk
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 29/08/2017 om 08:17 PM

Minisymposium suïcidaliteit, geloof en kerk

Suïcidaliteit, geloof & kerk: wat kunt u doen?

In Nederland maken gemiddeld vijf mensen per dag een einde aan hun leven door zelfdoding. Het is dus niet verwonderlijk dat niet alleen suïcidaliteit en suïcide sterk in de publieke belangstelling staan, maar dat ook suïcidepreventie hoog op de (politieke) agenda staat.

Op D.V. 10 september is het Wereld Suïcide Preventie Dag. Daarom organiseert het Kennisinstituut christelijke ggz op 13 september 2017 een minisymposium voor de naaste omgeving, ambtsdragers  en leden van de kerkelijke gemeente. Op deze avond staat de vraag centraal hoe je suïcidaliteit kunt herkennen, hoe je het bespreekbaar kunt maken en wat je als kerkelijke omgeving kunt betekenen. Suïcidaliteit en suïcide komen immers ook binnen de kerk voor.

Programma

De avond begint met twee korte lezingen:

  1. Wat is suïcidaliteit?
    (drs. Bart van den Brink, psychiater bij Eleos )
  2. Wat maakt geloven tot een beschermende factor bij suïcidaliteit? En waar liggen de risico’s?
    (drs. Matthias Jongkind, klinisch psycholoog bij Eleos).  Lees hier een samenvatting van het onderzoek.

Na de pauze is er een praktische training waarin je leert hoe je het gesprek over suïcidaliteit, doodswens en zelfmoordplannen op een goede manier kunt voeren.

Praktische informatie

Datum: 13 september van 19.30-22.00 uur
Locatie: Evangelische Hogeschool Amersfoort
Kosten: € 10,00 p.p. inclusief koffie/thee
Aanmelden: u kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier

U kunt zich aanmelden tot 11 september 2017.

Alle prijzen zijn inclusief btw. Uw aanmelding is definitief als het bedrag is overgemaakt op rekeningnummer NL26ABNA0641197543 o.v.v. voorletter(s), achternaam en minisymposium suïcidaliteit.

Gemeenteavond agenda
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 25/07/2017 om 08:17 PM

Gemeenteavond 23 augustus 19.30 uur


Agenda:

1  Opening

2  Verslag Rianne Stigter over haar ontmoeting met Keneth (sponsorkind van de zondagsschool  en  clubs) in Uganda 

3  Pauze

4  Financieel verslag;

              1 over de gemeente en begraafplaats jaarrekening 2016/begroting 2017       
              2 de fonds jaarrekening 2016
              3 diaconie jaarrekening 2016 en begroting 2017

5  Plaatselijke regeling:
In de ordinanties voor de Protestantse Kerk in Nederland wordt op diverse plaatsen bepaald, dat zaken door een gemeente of haar kerkenraad binnen de kaders van de kerkorde zelf geregeld dienen te worden. In de kerkelijke praktijk wordt hiervoor het begrip ‘plaatselijke regeling’ gebruikt.  Eén van die zaken is de samenstelling van de kerkenraad.

      Voorstel  is om de kerkenraad officieel in te krimpen naar de huidige vorm.
      Dit houdt in 3 ouderlingen-kerkrentmeester, 3 diakenen en 5 ouderlingen.

6  Rondvraag

7  Sluiting


Alpha cursus
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 28/06/2017 om 08:17 PM

ALPHA CURSUS:

 

We mochten weer een mooie Alpha met elkaar hebben het afgelopen seizoen, met goede gesprekken over het geloof. Onderstaand een stukje over hoe één van de deelnemers het beleefd heeft:

 

Al een tijdje zaten we te discussiëren over: hoe gaan we dit doen in ons leven. De één Hervormd, de ander Katholiek...  Toen werden we uitgenodigd voor de Alpha. De cursus startte al snel. Iemand moedigde ons aan en zei: “Dat kan best eens interessant zijn.” Als in sneltreinvaart zaten we ineens aan de tafel bij de Alpha, met een groep andere mensen. Eerst gezamenlijk eten en daarna volgden steeds mooie gesprekken, die werden na het eten in 2 kleinere groepen gevoerd. Steeds een ander onderwerp. Iedereen was vrij om zijn verhaal te doen, niets was gek. Of als je alleen wilde luisteren was dat ook prima. 

Wij waren al bekend met het geloof, maar wij komen uit twee verschillende kerken. Hoe kun je een onbestempeld verhaal vertellen? Nou… dat kunnen ze bij de Alpha! Er komen mensen naar de Alpha die naar de ene kerk gaan, naar de andere of niet naar de kerk gaan. Sommige weten veel van het geloof en sommige niets. Dat was juist het mooie. Niemand werd in een hokje of vakje geplaatst tijdens de Alpha. De één kwam om te verdiepen en de ander om kennis te maken. Wij vonden dit een hele fijne en bijzondere ervaring.

En daarnaast hadden we het niet willen missen om deze mensen te ontmoeten. We hebben mooie avonden en een bijzonder weekend gehad. 

Het fijne aan de Alpha is dat je je verhaal kwijt kunt, maar ook dat je kunt leren. Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt. Het maakt niet uit of je gelooft, twijfelt, of nog helemaal niet bekend bent met het geloof. Iedereen is welkom! Daarom raden we de Alpha aan! Waar je het ook voor doet… Gewoon doen!                                                                                                                         J & V


 


Ook dit jaar hopen we op donderdag 14 september weer te starten met een Alpha cursus.

Heb je Alpha nog nooit gedaan? Twijfel je nog steeds? Denk je misschien niets voor mij?

We hopen ook jou dit jaar te mogen begroeten!! Want Alpha is er voor iedereen die zijn of haar geloof wil verdiepen, die meer wil weten over geloven of die (opnieuw) kennis wil maken met het geloof. 

 

Voor meer informatie of aanmelden, het Alpha team:

Els Hoeke, Greetje Goedhart, Ina en Cor Verweij, telefoon 0348-553191, corverweij@kpnmail.nl

Opbrengst gemeenteacite GZB maaltijden Israël.
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 25/06/2017 om 08:17 PM
Overzicht opbrengst gemeenteactie GZB voor maaltijdenproject in Israël.


Gemeentemaaltijd                                                           655.19

(incl. talentenveiling)

 

Dropverkoop                                                                     429.10

  

OJW flessenactie                                                                57.30

 

Slapen in de buitenlucht                                               €   405.05

(sponsoractie)

 

Sponsorloop                                                                       710.—

 

Actiemiddag                                                                       239.50

 

Giften                                                                                   110.—

     

Collecte 21 mei                                                                  472.75

 

                                                                                            € 3.078.89

 

Diaconie gift                                                                        921.11   

 

Totaal opbrengst gemeenteactie                                 € 4.000.-- 

Op pad met U
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 03/03/2017 om 08:17 PM

Op pad met U

Ik hou van de manier waarop U soms dingen doet, Heer. Er lag sneeuw, en U wilde dat ik er met het fototoestel op uittrok. Precies gaf U de route aan die U wilde dat ik nam - ik hou ervan als U dat doet. 'k Nam een paar mooie sneeuwfoto's, reed weer verder, en toen zag ik het opeens: hiervoor had U me hierheen geleid. Vanaf de hoge dijk keek ik uit over prachtig besneeuwde uiterwaarden, met in de verte, aan de overkant van de rivier, een al even mooi besneeuwde kerktoren, oprijzend temidden van het silhouet van een klein dijkdorpje. Alles wit, alles winters, alleen... op de voorgrond, vlak bij de dijk waarop ik stond, een akker met donkerzwart net omgeploegde aarde, en een boer die nog bezig was zijn grond alweer gereed te maken voor na de winter. Er was iets met dit plaatje. Het sprak ergens van. Toen ik de foto genomen had, gaf U aan dat we weer naar huis gingen. Precies wat ik al dacht: hier was het U om gegaan. Precies dit moment wilde U vastgelegd hebben. En precies op het moment dat dit plaatje te maken was, had U me hier gebracht! Thuisgekomen gaf U me er een titel en twee eenvoudige dichtregels bij:

(zie de foto op de homepage) 
Hoop
Waar winter, kou en sneeuw het polderland bedekt,
daar ploegt de boer, vertrouwend op wat God verwekt.

U wilde dat ik dit naar de scriba van de gemeente van dat kerkje mailde, en hij mailde terug dat hij de foto en het gedichtje misschien op de website van de gemeente wilde plaatsen, of dat goed was. Prima. Leuk. En 's nachts, Papa, werd ik aangevallen, lastiggevallen door de vijand, en het ging om deze foto en dit gedichtje op die site. Wat een ongenoegen! En U liet me, in het weerstaan van de aanval, bidden voor deze gemeente. Wonderlijk. Een strijd om zoiets kleins. Ik moest denken aan wat er in Uw Woord staat over die man op het slagveld die een pijl schoot in zijn eenvoudigheid (ofwel zonder te mikken) en de koning van Israël tussen de gespen en het pantser raakte (1 Koningen 22: 34).

Ik weet niet wat U voorheeft, of wat U doet, Heer. Ik volg eenvoudig U, en doe wat U aangeeft. Maar wat heerlijk om te merken dat U Uw plannen heeft, en dat U werkt, en dat er gestreden wordt om ons, en dat wij daarin volledig veilig zijn in U, en mee mogen werken met U. Goed en groot bent U. U laat me ook opeens zien dat deze foto, dit vastgelegde moment, veel groter profetie in zich heeft. Dat het ons hele land betreft. Dat waar de vijand ons hele land in geestelijke kilheid en verstarring gevangen probeert te houden, U Uw sporen trekt - het lijkt misschien maar een klein, onbetekenend lapje grond, het zijn er misschien voor ons besef maar relatief weinigen nog waarin U de geestelijke verstarring doorbreekt, en de bodem van het hart diep omwoelt als een gebed tot U om een grote oogst in ons land..., maar de vijand beeft er voor. Doe Uw machtige daden in ons land, Heer. En schakel ons allemaal in, in al onze eenvoud, in ons eenvoudig gehoorzamen en volgen waar U voorgaat. Amen.


Geschreven door kand. T. Schep, Nieuwegein

Dit artikel is te lezen op: 

https://uitdaging.nl/4025-op-pad-met-u

Gemeenteactie overzicht
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 01/02/2017 om 08:17 PM

Woensdag 29 maart 2017

Introductieavond 19.00 - 19.30 uur

Op deze avond komt er een spreker van de GZB een presentatie geven over het maaltijdproject in Israël.

5-7 april dropverkoop

De dropverkopers proberen bij zo veel mogelijk gemeenteleden langs de deuren te gaan. Koopt u een zakje drop voor het maaltijdproject in Israël?

13 mei 2017

13.30-14.00 uur sponsorloop

Loop mee of kom gezellig aanmoedigen!


13 mei 2017 actiemiddag

14.00-16.00 uur

Activiteiten zoals: schminken, envelop trekken, huifkar-tocht, zeephelling en meer...


13 mei 2017 gemeentemaaltijd


21 mei 2017 dankdienst

Begraafplaats reglement
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 12/01/2017 om 08:17 PM
Het nieuwe reglement van de begraafplaats kunt u vinden onder de knop download.


Woensdag 18 januari is er een  gemeenteavond waar dit reglement wordt toegelicht en er is gelegenheid tot het stellen van vragen.


Ook de boekentafel is dan aanwezig.


De avond begint om 19.45 uur
Youth Alpha
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 31/12/2016 om 08:16 PM
 

Ben jij benieuwd of er 'meer' is? Wil je meer weten van het Christelijk geloof of wat dit voor jou kan betekenen en ben je tussen de 16 en 25 jaar? Dan ben je van harte welkom bij de Youth Alpha Lopik!

In tien donderdagavonden behandelen we onderwerpen als ‘wie is Jezus?’ en ‘bidden: waarom en hoe?’ en 'hoe leidt God ons?'. Kom gezellig langs en ontdek meer!

We beginnen elke donderdagavond om 19.00 uur met een lekkere maaltijd, waarna de rest van de avond in het teken staat van goede gesprekken en gezelligheid. Nodig dus ook al je vrienden uit!

De startavonden om kennis te maken met de Youth Alpha beginnen om 19:30 uur zonder maaltijd.  

De startavonden zijn op:

- 19 januari in het inloophuis in Lopik (Rolafweg Noord 7)

- 26 januari op Dorp 118a in Benschop

Voor meer info of om je alvast op te geven:

Mail:                      youthalphalopik@hotmail.com

Whatsapp:            Iris: 0653479019 of Josette: 0627576229

Facebook:             Youth Alpha Lopik

 

Oproep om samen te bidden
Een oproep aan de alle ouderen om te bidden voor onze jongeren dat het Daniëls en Debora's worden. We willen hiervoor in gebed gaan. Op donderdagavond. We starten op 19 januari.

Graag aanmelden bij Maria Kers
tel 0348 554259 of via de mail kersvandorp@filternet.nl


Psalm  145 vers 18 en 19;

De Heere is allen nabij die Hem aanroepen.Hij vervult het verlangen van wie Hem vrezen, Hij hoort hun hulpgeroep. Mijn mond zal de lof van de Heere spreken...'" 

Deze site is ontwikkeld door NikiSae.nl