Orden van de eredienst 17 januari
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 09/01/2021 00:00 om 12:00 AM

Orde van de eredienst 17 januari 2021, 09:30 uur

Voorganger: ds. M. van Kooten, Elspeet

Organist: Wil Versteeg

 

Bericht van overlijden

 

Psalm 103 : 1

Loof, loof den HEER, mijn ziel, met alle krachten.
Verhef Zijn naam, zo groot, zo heilig t' achten.
Och of nu al, wat in mij is, Hem preez'!
Loof, loof, mijn ziel, den Hoorder der gebeden.
Vergeet nooit één van Zijn weldadigheden.
Vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees.

 

Votum en groet

 

Psalm 84: 1

Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot,
o HEER, der legerscharen God,
zijn mij Uw huis en tempelzangen!
Hoe branden mijn genegenheên,
om 's HEEREN voorhof in te treên!
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen.
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
en aan mijn ziel het leven geeft.

 

Wetslezing

 

Berijming van de tien geboden vers 9

Och, of wij Uw geboôn volbrachten!
Genâ, o hoogste Majesteit!
Gun door 't geloof in Christus krachten,
om die te doen uit dankbaarheid.

 

Gebed

 

Bijbellezing: Romeinen 8: 18 – 39

18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.

19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.

20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, 21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.

22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.

23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.

24 Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?

25 Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.

26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.

27 En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.

28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.

29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.

30 En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

31 Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

32 Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?

33 Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt.

34 Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.

35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?

36 Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.

37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.

38 Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, 39 noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

 

Psalm 32: 3

'k Bekend', o HEER, aan U oprecht mijn zonden.
'k Verborg geen kwaad, dat in mij werd gevonden.
Maar ik beleed na ernstig overleg,
mijn boze daân; Gij naamt die gunstig weg.
Dies zal tot U een ieder van de vromen,
in vindenstijd, met ootmoed smekend, komen.
Een zee van ramp moog' met haar golven slaan,
hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan.

 

Prediking

 

Psalm 40: 4

Brandofferen, noch offer voor de schuld,
voldeden aan Uw eis, noch eer.
Toen zeid' ik: "Zie, ik kom, o HEER.
De rol des boeks is met Mijn naam vervuld.
Mijn ziel, U opgedragen,
wil U alleen behagen.
Mijn liefd' en ijver brandt:
Ik draag Uw heil'ge wet,
die Gij den sterv'ling zet,
in 't binnenst' ingewand."

 

Dankgebed en voorbeden

 

Psalm 48: 6

Want deze God is onze God.
Hij is ons deel, ons zalig lot,
door tijd noch eeuwigheid te scheiden:
ter dood toe zal Hij ons geleiden.

 

Zegen

 

Collecten

Collectegeld kunt u overmaken naar de rekeningen:

diaconie: NL58 RABO 0337 1009 77

kerkrentmeesters: NL86 RABO 0337 1008 61

of via de kerkapp

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 


Orde van de eredienst 17 januari 2021, 18:30 uur

Voorganger: ds. J. de Wit

Organist: Frans Schilt

 

Votum en groet

 

Psalm 4: 1

Wil mij, wanneer ik roep, verhoren,
o God, die mijne rechtzaak redt!
Gij hebt in angst mij hulp beschoren,
en mij doen gaan in ruime sporen.
Betoon genâ; hoor mijn gebed.
Wat moogt gij, mannen, toch beginnen?
Zal steeds tot schande zijn mijn eer?
Zult gij dan d' ijdelheid beminnen
en, t' enemaal beroofd van zinnen,
de leugen zoeken, keer op keer?

 

Geloofsbelijdenis

 

Gebed

 

Bijbellezing: Psalm 36 en Johannes 8: 12

1 Een psalm van David, de dienaar van de HEERE, voor de koorleider.

 

2 De overtreding van de goddeloze spreekt binnen in mijn hart:

       ontzag voor God staat hem niet voor ogen.

3 Want hij vleit zichzelf in zijn eigen ogen,

       tot men zijn ongerechtigheid vindt en haat.

 

4 De woorden van zijn mond zijn onrecht en bedrog;

       hij laat na verstandig te handelen en goed te doen.

5 Op zijn slaapplaats bedenkt hij onrecht;

       hij gaat op een weg staan die niet goed is,

           het kwaad verwerpt hij niet.

 

6 HEERE, Uw goedertierenheid reikt tot in de hemel,

       Uw trouw tot de wolken.

7 Uw gerechtigheid is als de machtige bergen,

       Uw oordelen zijn als de grote watervloed;

           mensen en dieren verlost U, HEERE.

 

8 Hoe kostbaar is Uw goedertierenheid, o God!

       Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht

           onder de schaduw van Uw vleugels.

9 Zij worden verzadigd met de overvloed van Uw huis;

       U laat hen drinken uit Uw beek vol verrukkelijke gaven.

 

10 Want bij U is de bron van het leven;

       in Uw licht zien wij het licht.

11 Strek Uw goedertierenheid uit over wie U kennen,

       en Uw gerechtigheid over de oprechten van hart.

 

12 Laat de voet van de hoogmoedigen niet over mij heen komen,

       laat de hand van de goddelozen mij niet doen rondzwerven.

13 Daar zijn zij gevallen die onrecht bedrijven!

       Zij zijn neergestoten en kunnen niet meer opstaan.

 

Johannes 8:12 Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.

 

Psalm 4: 2

Herinnert u, gij roekelozen,
dat zich de HEER een gunstgenoot
heeft afgezonderd en verkozen.
Hij doet mij nooit van schaamte blozen,
die, als ik riep, mij bijstand bood.
Zijt gij beroerd, ontsteld, verlegen,
zo zondigt niet; verzaakt uw wil.
Spreekt in uw hart; herdenkt uw wegen,
op 't eenzaam bedde neergezegen
en weest in all' ontmoeting stil.

 

Preek over Psalm 36: 10 en Johannes 8: 12

 

We lezen hierbij uit de Gewone Catechismus vraag en antwoord 2 en 3:

Ga jij niet zelf over je geluk?

Gelukkig niet! Wij zouden ons vergissen, wanneer God ons de keuze liet. Daarom heeft Jezus gezegd: Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden (Mat. 16:25)

 

Zoekt ieder mens dan niet zelf het geluk?

Nee, want met alle andere mensen deel ik in gebrokenheid, tekort en schuld. De mooiste dingen in het leven zijn vluchtig en zelfs het beste is moeite en verdriet. Echte vreugde ligt in God, de bron van het leven, en in Jezus Christus, het licht van de wereld.

 

Psalm 4: 3

Dan zult gij recht naar 't outer treden,
en off'ren God een rein gemoed,
het offer der gerechtigheden,
en 't zuiv're reukwerk der gebeden.
Betrouwt op Hem, want Hij is goed.
Daar velen twijfelmoedig vragen:
"Wie zal ons 't goede toch doen zien?"
doe Gij, o HEER', na 't angstig klagen,
ons 't lieflijk licht Uws aanschijns dagen,
en wil Uw rijke gunst ons biên.

 

Dankgebed

 

Psalm 4: 4

Gij hebt m' in 't hart meer vreugd gegeven,
dan and'ren smaken in een tijd,
als zij, door aards geluk verheven,
bij koorn en most wellustig leven,
in hunnen overvloed verblijd.
Ik zal gerust in vrede slapen,
en liggen ongestoord ter neer.
Want Gij alleen, mijn schild en wapen,
schoon 't onheil schijnt voor mij geschapen,
zult mij doen zeker wonen, HEER.

 

Zegen

 

Collecten

Collectegeld kunt u overmaken naar de rekeningen:

diaconie: NL58 RABO 0337 1009 77

kerkrentmeesters: NL86 RABO 0337 1008 61


Liturgie Kerstviering Zondagsschool en clubs
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 24/12/2020 00:00 om 12:00 AM

JOZEF, DE TIMMERMAN


Liturgie Tweede Kerstdag

 

van de clubs en zondagsschool

 

Zaterdag 26 december 2020

 

10.00 uur

Samenzang, psalm 98:2

Hij heeft gedacht aan Zijn genade,

Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt;

Dit slaan al 's aardrijks einden gade,

Nu onze God Zijn heil ons schenkt.

Juich dan den HEER met blijde galmen,

Gij ganse wereld, juich van vreugd;

Zing vrolijk in verheven psalmen

Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.

 

Welkom & Gebed

 

Kinderzang : Dit is de dag

Dit is de dag, (2x)

die de Heer ons geeft. (2x)

Weest daarom blij (2x)

en zingt verheugd. (2x)

Dit is de dag die de Heer ons geeft.

Weest daarom blij en zingt verheugd.

Dit is de dag, dit is de dag,

die de Heer ons geeft.

 

Stem

'Maria, wees niet bang. God zal met je zijn.

Jij mag de moeder zijn van de Zoon van God.

Je zult Hem de naam Jezus geven.'

Maria luistert. 'Hoe kan dat allemaal gebeuren?', vraagt ze.

'De Heilige Geest van God laat het gebeuren.

Voor God is niets onmogelijk', zegt de engel. Maria is verwonderd en blij.

Ze gelooft wat de engel haar vertelt.

Gehoorzaam zegt zij: 'Het is goed wat de Heere aan mij doet.'

 

Samenzang : Lofzang van Maria:1

Mijn ziel verheft Gods eer;

Mijn geest mag blij den HEER

Mijn Zaligmaker noemen,

Die, in haar lagen staat,

Zijn dienstmaagd niet versmaadt,

Maar van Zijn gunst doet roemen.

 

Stem

Jozef, de timmerman, is een gelovige man.

Hij komt uit de familie van koning David.

Jozef wil graag trouwen met Maria.

Maar, Jozef hoort dat Maria een kindje krijgt.

Hij denkt na wat hij nu het beste kan doen...

Hij zal niet met Maria trouwen. Maar dan...

 

Jozef droomt en krijgt een opdracht van God:

Neem Maria tot je vrouw.

Want zij zal een Zoon baren en je zult Hem Jezus noemen;

Want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

Jozef gehoorzaamt en vertrouwt op Gods woorden.

Hij doet wat God hem zegt.

 

Kinderzang : 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God

k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God

Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot

Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij

‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij!

 

Gedicht

Dan wordt aan Jozef in de nacht

de blijde boodschap ook gebracht.

Hij neemt Maria tot zijn vrouw,

en samen roemen zij Gods Trouw.

 

Want Jozef, die uit Juda kwam,

was ook uit Davids huis en stam.

Zo wordt de Heiland Davids Zoon;

voor eeuwig zit Hij op de troon.

 

God heeft ons niet vergeten:

Het Kind zal Jezus heten.

Uit zonden redt hij Israël;

Zijn naam is ook: Immanuel.

 

Stem

Zo wordt waar wat de profeet Jesaja al gezegd had. Ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten.

 

Kinderzang : God zal met ons zijn

God zal met ons zijn,

God is Immanuël,

God zal met ons zijn,

de God van Israel.

 

Ver weg van het Kindje,

ver weg overal.

Weet je dat die Koning

bij ons blijven zal?

 

God zal met ons zijn,

God is Immanuël,

God zal met ons zijn,

de God van Israël.

 

Ver weg in het oosten,

Waar wij gaan of staan,

Hij zal bij ons blijven,

Jezus is Zijn naam.

 

Stem

Keizer Augustus geeft een bevel.

Iedereen moet naar de plaats, waar zijn familie vandaan komt.

Jozef en Maria gaan op reis naar Bethlehem. Daar is vroeger koning David geboren. Bij die familie hoort Jozef. Bethlehem is de plaats waarvan de profeet Micha al had gezegd: daar zal de Messias geboren worden!

 

Gedicht

Ik denk aan de nacht toen heel Bethlehem sliep

en Jozef bezorgd langs de woningen liep.

Toen niemand, niemand in heel de stad

een plaatsje voor hem en Maria had.

 

Ik denk aan de nacht, toen de Heer van ons al,

als wieg vond een kribbe, als woning een  stal.

Als kleertjes doeken, geen mensenkind

dat armer ontvangst hier op aarde vindt.

 

Dat Kind in de kribbe wil ook mijn Herder zijn.

Hij kent al de schaapjes, hoe jong en hoe klein.

Hij vraagt ons te volgen met zachte stem.

't Is nergens zo veilig als dicht bij Hem.

 

Stem : Lucas 2:6-7

En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude.

En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken en legde Hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.

 

Kinderzang : Jezus is geboren

Jezus is geboren,

Jezus is geboren,

halleluja!

 

Eer zij God in de hoge.

Eer zij God in de hoge,

halleluja!

 

Vrede op de aarde,

vrede op de aarde,

halleluja!

 

In de mensen welbehagen,

in de mensen welbehagen,

halleluja!

 

Samenzang : Stille Nacht

Stille nacht, heilige nacht

Davids Zoon, lang verwacht

Die miljoenen eens zaligen zal

wordt geboren in Betlehems stal

Hij, der schepselen Heer

Hij, der schepselen Heer

 

Hulploos Kind, heilige Kind

dat zo trouw zondaars mint

ook voor mij hebt G' U rijkdom ontzegd

wordt G’ op stro en in doeken gelegd

Leer m’ U danken daarvoor

leer m’ U danken daarvoor

 

Stille nacht, heilige nacht

Vreed' en heil wordt gebracht

aan een wereld, verloren in schuld

Gods belofte wordt heerlijk vervuld

Amen, Gode zij eer

Amen, Gode zij eer

 

Stem

De engelen vertellen de blijde boodschap aan de herders.

Die laten de schapen alleen en gaan naar Bethlehem,

naar de kribbe in de stal.

Daar ligt de Verlosser. Zij aanbidden Jezus,

de Zaligmaker, de Koning.

 

Samenzang : Komt allen tezamen

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde,

komt nu, o komt nu naar Bethlehem!

Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren.

Komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die Koning.

 

O Kind, ons geboren, liggend in de kribbe,

neem onze liefd' in genade aan!

U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!

Komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die Koning.

 

Stem

Van ver weg komen de wijzen om het Kind te aanbidden.

Ze hebben een bijzondere ster gezien en zijn zo in Bethlehem gekomen.

Koning Herodes vraagt hen de plaats te vertellen waar dit Kind is.

Hij wil ook die geboren Koning aanbidden.

Maar, hij maakt een ander plan: hij wil het Kind doden.

 

Kinderzang : In Bethlehems stal

In Bethlehems stal lag Christus de Heer,

in doeken gehuld, als kindje terneer.

Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis,

Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis.

 

Zo arm werd de Heer, der engelen Heer,

die zondaren mint, zo nameloos teer,

die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij,

zo arm werd de Heiland voor u en voor mij.

 

Stem

Jozef droomt voor de tweede keer en krijgt weer een opdracht van God: 'Sta op, neem het Kind en Zijn moeder, en vlucht naar Egypte, en wees aldaar, totdat Ik het zeggen zal;

Want Herodes zoekt het Kind om het te doden.'

Jozef gehoorzaamt onmiddellijk.

Nog diezelfde nacht vlucht hij naar Egypte.

Zo wordt waar wat de profeet Hosea al gezegd had:

Ik heb Mijn Zoon uit Egypte geroepen.

 

Kinderzang : Midden in de winternacht

Midden in de winternacht, ging de hemel open.

Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet

Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan

Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:

Christus is geboren!

 

Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister

Want de dag is niet meer ver, bode van de luister

Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan

Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom

Kere om, kere om, laat de bel-trom horen

Christus is geboren!

 

Stem

Jozef en Maria en Jezus wonen een tijd in Egypte. Zij wachten daar totdat het weer veilig is in Israël. Voor de derde keer krijgt Jozef een droom: "Sta op, neem het Kind en Zijn moeder en ga naar het land Israël; want zij zijn gestorven, die het Kind wilden doden.'  Jozef twijfelt niet maar is opnieuw gehoorzaam aan Gods Stem! Samen met Jezus en Maria gaat hij terug naar Israël.

 

Kinderzang: Uw woord is een lamp voor mijn voet

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Uw Woord is een lamp, uw Woord is een licht.

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

 

Stem

Jozef hoort dat een zoon van Herodes koning geworden is in Judea. Hij is bang om daarheen te gaan. God weet het en zegt opnieuw in  een droom: 'Ga naar Galilea.' Jozef gaat en keert terug in Nazareth.

 

Samenzang : Psalm 116:1

God heb ik lief; want die getrouwe HEER

Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;

Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen;

Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

 

Stem

Zo wordt opnieuw vervuld wat de profeten hebben gezegd: Jezus zal een Nazarener zijn: Hij zal wonen in Nazareth. Een onbelangrijke en verachte plaats. Later zal Jezus daarom veracht worden: Kan er uit Nazareth iets goeds komen? De profeet Jesaja heeft dit al geschreven: Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.

 

Samenzang : Hij kwam bij ons heel gewoon

Hij kwam bij ons, heel gewoon,

De Zoon van God als mensenzoon.

Hij diende ons als een knecht

En heeft zijn leven afgelegd.

 

Zie onze God, de Koning-knecht,

Hij heeft zijn leven afgelegd.

Zijn voorbeeld roept

Om te dienen iedere dag,

Gedragen door zijn liefd' en kracht.

 

Stem

Jozef vertrouwde steeds weer op het woord van God. Hij deed wat God hem zei. Wij horen ook het Woord van God, door in de Bijbel te lezen. Daarin lezen wij wat God ons belooft!

God belooft eeuwig leven : Wie in Mij gelooft, zal leven!

God belooft vergeving van de zonden: Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig: Hij vergeeft ons de zonden.

God belooft een nieuwe hemel en een nieuwe aarde: Ik maak alle dingen nieuw. God zal alle tranen van de ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; geen rouw, geen verdriet, geen moeite zal er meer zijn.

 

Muzikaal intermezzo

 

Stem

God belooft dat Jezus eens terugkomt. Ja, ik kom haastig. Amen.

Geloof jij wat God zegt? Vertrouw jij op Hem?

 

Vrij verhaal

 

Dankgebed

 

Samenzang : Ere zij God

Ere zij God, ere zij God

In den hoge, in den hoge, in den hoge

Vrede op aarde, vrede op aarde

In de mensen een welbehagen

Ere zij God in den hoge (2x)

Vrede op aarde, vrede op aarde (2x)

In de mensen, in de mensen, een welbehagen

In de mensen, een welbehagen, een welbehagen

Ere zij God, ere zij God

In den hoge, in den hoge, in den hoge

Vrede op aarde, vrede op aarde

In de mensen een welbehagen

Amen, amen

 

Collecte ( bij de uitgang )

Sinds oktober 2020 hebben de kinderen van de zondagsschool en clubs een nieuw sponsorkindje bij Compassion. Haar naam is Elizabeth en ze woont in Rwanda, een land in Oost Afrika. Elizabeth is 7 jaar. De huizen hebben een onverharde vloer, de muren bestaan uit leem, modder en klei. En de daken zijn van golfplaten. Een dagelijkse maaltijd kan bestaan uit : bonen, mais, cassave en aardappel. Elizabeth zit in groep 2 van de basisschool, en ze houdt van tekenen. Thuis moet Elizabeth meehelpen met verschillende klusjes, zoals : oppassen op haar broertje, water dragen en dieren verzorgen. Elizabeth houdt van zingen, want ze zit op een koor. Door uw ondersteuning heeft Elizabeth nieuwe mogelijkheden om zich fysiek, mentaal en geestelijk te ontwikkelen.

 

 

EEN GOEDE JAARWISSELING EN EEN GEZEGEND 2021 TOEGEWENST!

 

Wij hopen jullie in het nieuwe jaar weer te zien op D.V.

* Woensdag 20 januari     >   Meisjesclub

* Donderdag 21 januari    >   Jongensclub

* Zondag 24 januari        >   Zondagsschool

 

 

Kerk app
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 14/10/2020 00:00 om 12:00 AM

De kerk app is inmiddels online. U kunt daar heel handig gebruik van maken op uw mobiele telefoon, ipad of tablet. U kunt de app downloaden uit de appstore ( zoek op hervormd Jaarsveld). U kunt dan toegang krijgen tot berichten en gegevens. Het is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk.

Toelichting Het Kroonjuweel
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 04/05/2020 00:00 om 12:00 AM

Toelichting op Het Kroonjuweel

De impact rond de crisis van het coronavirus op het maatschappelijk en het kerkelijke leven valt niet te onderschatten. Veel mensen zijn ziek, angstig en onzeker. Toch is deze tijd niet alleen negatief, want mensen worden stil gezet en aan het denken gezet.

Voor ons als gelovigen geldt: Gevouwen handen is ons sterkste wapen. Dit in de overtuiging dat God regeert en dat Hij de wereld in Zijn hand heeft.

Daarom is het een goede zaak om elkaar te bemoedigen en met elkaar contact te houden. Corona betekent o.a. kroon. Vanuit deze naam is Het Kroonjuweel ontstaan. Die naam wijst naar Jezus Christus.

Daarom zullen we regelmatig een 'Kroonjuweel' op de website plaatsen. Iedere keer is er een andere schrijver. Onder “nieuws” zullen de Juwelen tijdelijk staan, onder “leden” blijft de serie voorlopig wel staan. 

Account aanmaken en inloggen
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 26/02/2020 00:00 om 12:00 AM
Inloggen
De website is voor iedereen toegankelijk, behalve de informatie die staat onder de knop "leden".

Deze informatie is vertrouwelijk en alleen beschikbaar voor gemeenteleden. Om dit in te zien, dient u eerst een account aan te maken. U kunt dan nog niet direct inloggen. Eerst worden uw gegevens gecontroleerd (of u lid bent van de gemeente). Als dit akkoord is wordt uw account zo spoedig mogelijk vrij gegeven.

Wellicht krijgt u de melding dat de website niet is beveiligd of iets dergelijks, maar dat hoeft op zich geen probleem te zijn. Er staan geen privacy gevoelige informatie op. We gaan wel de website beveiligen voor de toekomst. Maar u kunt nu gewoon een account aanmaken.
Deze site is ontwikkeld door Informasi Agung Pratama