Het Kroonjuweel nr. 10
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 04/05/2020 om 08:20 PM

Het Kroonjuweel
 Nummer 10, door: ds. J. de Wit

De impact rond de crisis van het Coronavirus op het maatschappelijk en het kerkelijk leven valt niet te onderschatten. Veel mensen zijn ziek, angstig en onzeker. Toch is deze tijd niet alleen negatief, want mensen worden stilgezet en aan het denken gezet.  

Voor ons als gelovigen geldt: Gevouwen handen is ons sterkste wapen! Dit vanuit de overtuiging dat God regeert en dat Hij de wereld in Zijn hand heeft.  
 

Daarom lijkt het een goede zaak om elkaar te bemoedigen en met elkaar contact te houden. Corona betekent o.a. kroon. Vanuit deze naam is Het Kroonjuweel ontstaan. Die Naam wijst naar Jezus Christus. Hij is Het Kroonjuweel van de schepping, Het Kroonjuweel van de Schrift,  Het Kroonjuweel van ons geloof, Het Kroonjuweel van de geschiedenis.

Maar wij zien Jezus, met heerlijkheid en eer gekroond Hebr. 2:9a

Vandaag de voorlopige afsluiting van de serie kroonjuwelen.

We begonnen daarmee op initiatief van ouderling Both. In de gewone omstandigheden vergaderen we als kerkenraad en dan levert ieder op z'n beurt een bijdrage aan het bezinnend moment. Nu zagen we elkaar niet of nauwelijks en wilden we elkaar en zo ook de gemeente bemoedigen met woorden uit het Woord.

Kroonjuwelen. Wat zou ik graag deze serie afgesloten hebben met een jubel op de goedheid van God, omdat we weer volop kerk kunnen zijn zoals we dat eeuwenlang gedaan hebben. Naïef als ik was heb ik echt gehoopt dat de beproeving na 1 juni wel ongeveer ten einde zou zijn. Inmiddels weten we beter. Het is helaas wel duidelijk dat we voorlopig met horten en stoten moeten leren om ons leven op een andere manier vorm te geven. Ook ons kerkelijk leven.

Om dat te bereiken moeten we misschien vooral leren om ons geloofsleven op een andere manier vorm te geven. We deden wat we gewend waren te doen. We baden, we lazen uit de bijbel, we luisterden naar preken, we zongen onze liederen, we vierden de sacramenten. En dat is ook goed. We gingen daar ook mee door, toen dat alles op een andere manier moest. Behalve dan het vieren van de sacramenten. Maar dat zou na 1 juni ook wel weer goed komen. Gelukkig was het avondmaal pas op 14 juni gepland. Helaas, 14 juni is te vroeg.

We moeten nog verder kijken. Niet langer kijken wanneer we weer kunnen gaan doen wat we gewend zijn om te doen.
Maar ons laten verrassen door onze goede God.

We hebben de lijdenstijd meebeleefd in coronatijd. We hebben stilgestaan bij Goede Vrijdag. Het werd Pasen. Hemelvaartsdag. Pinksteren. Wat een feesten! En wat spraken de Bijbelwoorden ons aan. Wat is het telkens weer verrassend wat God doet!

H
ij regeert. Heel de wereld is in zijn hand. Dat belijd ik, ook nu een pandemie over de wereld raast. Maar hoe dan?

Misschien moet ik me nog veel meer laten verrassen door de Bijbelse boodschap. Met Hemelvaart zagen de discipelen op naar de hemel toen Jezus in de wolk van Gods glorie werd opgenomen. En ze waren verblijd. Met Pinksteren doet de Geest harten en monden opengaan. Dan wordt gesproken van de verhoogde Heiland.

En als ik dan in de brief aan de verstrooide Joden lees (Hebreeën), dan blijft dat ook zo. Telkens gaat het over de Here Jezus en wordt zijn naam beleden. Ook al zie je het niet, zegt Hebr. 2: 8, daarom is het nog wel zo. Wij zien nu nog niet dat aan Jezus alle dingen zijn onderworpen. En toch zien wij Jezus, meer eer en heerlijkheid gekroond. (Hebr. 2:9).

Ja, Hij draagt de erekroon, nadat Hij de doornenkroon heeft gedragen. De schrijver citeert Psalm 8 en zegt dan dat Jezus de kroon is op Gods schepping. Hij is immers mens geworden onder de mensen. Voor een korte tijd minder dan de engelen. Dat klonk toen niet goed. Dat klinkt vandaag niet goed. Een god moet groot en hoogverheven zijn. En mensen moeten opklimmen naar de hoogte van de godheid. Maar David profeteerde al van Jezus in Psalm 8 dat Hij de kroon is op Gods schepping. Hij is de ware Mens. Zo heeft God het bedoeld. De mens, die als rentmeester de schepping zou beheren. Die eerste mens vergat de rente en trad alleen maar als heer en meester op. Dat gaf en geeft veel verwoesting. Zo kun je dat ook zien in de pandemie. Uiteindelijk veroorzaakt door de mens. De mens, die het niet meer in de hand heeft. Daarom alleen al kan Psalm 8 niet over het schepsel mens gaan.

Dankuwel, Hebreeënschrijver, dat u ons het inzicht geeft dat het om Jezus gaat. Hij is als Mens de Kroon van Gods schepping. Nee, Hij is niet geschapen. Hij mag onder geen beding een schepsel genoemd worden. Maar Hij is wél de kroon. Het Kroonjuweel van God.

Van Stefanus staat geschreven dat hij de heerlijkheid van God zag, en Jezus, staande aan de rechterhand van God. (Hand. 7:55). In Hebr. 2 staat: wij zien Jezus. Wij. Dat herken ik juist in deze serie artikelen. We zijn aan elkaar gegeven. We hebben elkaar nodig. Daarom dank ik God dat Hij broeders en zusters om me heen geeft om meer inzicht te ontvangen.

Als er moeite en zorg is, kijk dan niet naar jezelf, maar zie op Jezus!
Zie hoe Hij alle eer ontvangen heeft. De eer als ware Mens. De eer als Zoon van God. De eer als Koning van de wereld. En Hij laat zijn werk niet los. Zijn Schepping ligt stevig in zijn handen. En zijn kinderen houdt Hij aan zijn hart.
Daarom tóch een afsluiting met een jubel op God goedheid. Oók als het tegen zit. Want wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. 

Gebedspunten:

1 voor zorgverleners, van chirurgen tot schoonmakers

2 voor rouwenden. Duizenden geliefden zijn ons ontvallen.

3 voor de herstelde mensen en voor revalidanten, die nog een lange weg te gaan hebben.

4 voor mensen die “opgesloten” zitten op een schip, in een hotelkamer, in een verzorgingshuis.

5 voor werkgevers die in zwaar weer zijn terechtgekomen.

6 voor werknemers, wier baan op de tocht staat.

7 voor de armen in ons land en in heel de wereld. Op een of andere manier raken rampen juist hen het hardst.

8 voor de erediensten. Dat God ons inzicht geeft hoe zijn troon, de lofzang, neergezet kan worden.

9 voor de tekenen van Gods gunst: doop en avondmaal. Dat we ze weer mogen gaan zien en gebruiken.

Deze site is ontwikkeld door Informasi Agung Pratama