Orde van de morgendienst 5 juli
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 30/05/2020 om 08:20 PM

Orde van de morgendienst op zondag 5 juli 2020

Voorganger: ds. J. de Wit

Organist: Wil Versteeg

 

Gelegenheid voor stil gebed

 

Mededelingen

 

Votum en groet

 

Psalm 146 : 1, 3

Prijs den HEER met blijde galmen.
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof.
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
vrolijk wijden aan Zijn lof.
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.

 

Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft.
Hij, die door den nood gedreven,
zich tot Hem om troost begeeft.
Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot,
vestigt op den HEER, zijn God.

 

Wetslezing

 

Psalm 146 : 5

't Is de HEER, die 't recht der armen,
der verdrukten gelden doet.
Die, uit liefderijk erbarmen,
hongerigen mild'lijk voedt.
Die gevang'nen vrijheid schenkt,
en aan hun ellende denkt.

 

Gebed om de opening van het Woord

 

Schriftlezing: Handelingen 9: 10 – 19

10 En er was een zekere discipel in Damascus van wie de naam Ananias was; en de Heere zei tegen hem in een visioen: Ananias! En hij zei: Zie, hier ben ik, Heere.

11 En de Heere zei tegen hem: Sta op en ga naar de straat die de Rechte genoemd wordt, en vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is, uit Tarsus, want zie, hij bidt, 12 en hij heeft in een visioen gezien dat een man van wie de naam Ananias was, binnenkwam en hem de hand oplegde, opdat hij weer ziende zou worden.

13 Ananias antwoordde echter: Heere, ik heb van velen over deze man gehoord hoeveel kwaad hij Uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft; 14 en hij heeft hier volmacht van de overpriesters om allen gevangen te nemen die Uw Naam aanroepen.

15 Maar de Heere zei tegen hem: Ga, want deze is voor Mij een uitverkoren instrument om Mijn Naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten.

16 Want Ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor Mijn Naam.

17 En Ananias ging heen en ging het huis binnen; en na hem de handen opgelegd te hebben, zei hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, Die u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent, opdat u weer ziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden.

18 En meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen, en onmiddellijk werd hij weer ziende, en hij stond op en werd gedoopt.

19 En toen hij voedsel genomen had, sterkte hij aan. En Saulus verbleef enige dagen bij de discipelen in Damascus.

 

Psalm 100

Juich, aarde, juicht alom den HEER.
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer.
Komt, nadert voor Zijn aangezicht.
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

 

De HEER is God; erkent, dat Hij
ons heeft gemaakt (en geenszins wij)
tot schapen, die Hij voedt en weidt;
een volk, tot Zijnen dienst bereid.

 

Gaat tot Zijn poorten in met lof,
met lofzang in Zijn heilig hof.
Looft Hem aldaar met hart en stem.
Prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem.

 

Want goedertieren is de HEER.
Zijn goedheid eindigt nimmermeer.
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
tot in het laatste nageslacht.

 

Preek n.a.v. Handelingen 9: 19a

 

Psalm 36 : 2

Uw goedheid, HEER, is hemelhoog.
Uw waarheid tot den wolkenboog.
Uw recht is als Gods bergen.
Uw oordeel grond'loos; Gij behoedt,
en zegent mens en beest, en doet
Uw hulp nooit vrucht'loos vergen.
Hoe groot is Uw goedgunstigheid!
Hoe zijn Uw vleug'len uitgebreid!
Hier wordt de rust geschonken.
Hier 't vette van Uw huis gesmaakt.
Een volle beek van wellust maakt
hier elk in liefde dronken.

 

Collecten

Collectegeld kunt u overmaken naar de rekeningen:

diaconie: NL58 RABO 0337 1009 77

kerkrentmeesters: NL86 RABO 0337 1008 61

 

Lezing tweede deel avondmaalformulier

 

Psalm 43 : 1, 3

Geduchte God, hoor mijn gebeden.

Strijd voor mijn recht, en maak mij vrij

van hen, die, vol arglistigheden,

gerechtigheid en trouw vertreden,

opdat mijn ziel Uw naam belij',

en U geheiligd zij.

 

Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder,

en breng mij, door dien glans geleid,

tot Uw gewijde tente weder.

Dan klimt mijn bange ziel gereder

ten berge van Uw heiligheid,

daar mij Uw gunst verbeidt.

 

Nodiging

 

Lezen: Psalm 34 : 2 – 9

 

Psalm 116 : 1

God heb ik lief; want die getrouwe HEER

hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen.

Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen.

Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

 

Dankgebed en voorbeden

 

Zegen

Deze site is ontwikkeld door Informasi Agung Pratama