Orde van de avonddienst 5 juli
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 06/06/2020 om 08:20 PM

Orde van de avonddienst op zondag 5 juli 2020

Voorganger: ds. H. Klink, Hoornaar

Organist: Frans Schilt

 

Gelegenheid voor stil gebed

 

Mededelingen

 

Votum en groet

 

Psalm 84 : 1, 2

Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot,
o HEER, der legerscharen God,
zijn mij Uw huis en tempelzangen!
Hoe branden mijn genegenheên,
om 's HEEREN voorhof in te treên!
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen.
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
en aan mijn ziel het leven geeft.

 

Zelfs vindt de mus een huis, o HEER,
de zwaluw legt haar jongskens neer
in 't kunstig nest bij Uw altaren.
Bij U, mijn Koning en mijn God,
verwacht mijn ziel een heilrijk lot.
Geduchte HEER der legerscharen,
welzalig hij, die bij U woont,
gestaâg U prijst en eerbied toont.

 

Geloofsbelijdenis

 

Psalm 147 : 1, 6

Laat 's HEEREN lof ten hemel rijzen.
Hoe goed is 't, onzen God te prijzen!
't Betaamt ons, psalmen aan te heffen,
die lieflijk zijn, en harten treffen.
De HEER wil ons in gunst aanschouwen.
Hij wil Jeruzalem herbouwen.
Vergâren en in vreê doen leven,
hen, die uit Isrel zijn verdreven.

 

De HEER betoont Zijn welbehagen
aan hen, die need'rig naar Hem vragen,
Hem vrezen, Zijne hulp verbeiden,
en door Zijn hand zich laten leiden.
Die, hoe het ook moog' tegenlopen,
gestadig op Zijn goedheid hopen.
O Salem, roem den HEER der heren.
Wil Uwen God, o Sion, eren!

 

Gebed om de opening van het Woord

 

Schriftlezing: Handelingen 9: 1 – 9

1 Saulus nu, die tegen de discipelen van de Heere nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hogepriester toe 2 en vroeg van hem brieven voor Damascus, gericht aan de synagogen, opdat, als hij er enigen zou vinden die van die Weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen.

3 En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel, 4 en toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij?

5 En hij zei: Wie bent U, Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus, Die u vervolgt. Het is hard voor u, met de hielen tegen de prikkels te slaan.

6 En hij zei, bevend en verbaasd: Heere, wat wilt U dat ik doen zal? En de Heere zei tegen hem: Sta op en ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet doen.

7 En de mannen die met hem meereisden, stonden sprakeloos, want zij hoorden wel de stem, maar zagen niemand.

8 En Saulus stond op van de grond; en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus.

9 En gedurende drie dagen kon hij niet zien, en at en dronk hij niet.

 

Psalm 45 : 1, 2

Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen,
zal 't schoonste lied van enen Koning zingen.
Terwijl de Geest mijn gladde tonge drijft,
is z' als de pen van een, die vaardig schrijft.
Beminlijk Vorst, uw schoonheid hoog te loven,
gaat al het schoon der mensen ver te boven.
Ge is op uw lippen uitgestort,
dies G' eeuwiglijk van God gezegend wordt.

 

Gord, gord, o Held, uw zwaard aan uwe zijde,
Uw blinkend zwaard, zo scherp gewet ten strijde.
Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit.
Rijd zegenrijk in uwe heerlijkheid
op 't zuiv're woord der waarheid; rijd voorspoedig,
en heers alom rechtvaardig en zachtmoedig.
Uw rechterhand zal 't Godd'lijk rijk behoên,
en in den krijg geduchte daden doen.

 

Preek n.a.v. Handelingen 9: 4

en toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij?

 

Psalm 97 : 1, 7

God heerst als Opperheer.
Dat elk Hem juichend eer'.
Gij, aarde, zee en eiland,
verheugt u in uw Heiland.
Hem dekt met majesteit
der wolken donkerheid.
Hij vestigt Zijnen troon
op heil'ge rijksgeboôn,
vol recht en wijs beleid.

 

Gods vriend'lijk aangezicht,
heeft vrolijkheid en licht
voor all' oprechte harten,
ten troost verspreid in smarten.
Juicht, vromen, om uw lot.
Verblijdt u steeds in God.
Roemt, roemt Zijn heiligheid.
Zo word' Zijn lof verbreid
voor al dit heilgenot.

 

Collecten

Collectegeld kunt u overmaken naar de rekeningen:

diaconie: NL58 RABO 0337 1009 77

kerkrentmeesters: NL86 RABO 0337 1008 61

 

Psalm 118 : 7

De HEER is mij tot hulp en sterkte.

Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.

Hij was het, die mijn heil bewerkte,

dies loof ik Hem mijn leven lang.

Men hoort der vromen tent weergalmen

van hulp en heil ons aangebracht.

Daar zingt men blij, met dankb're psalmen:

"Gods rechterhand doet grote kracht." 

 

Lezing van het laatste deel van het avondmaalsformulier

 

Dankgebed

 

Zegen

Deze site is ontwikkeld door Informasi Agung Pratama