Liturgie Kerstviering Zondagsschool en clubs
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 24/12/2020 00:00 om 12:00 AM

JOZEF, DE TIMMERMAN


Liturgie Tweede Kerstdag

 

van de clubs en zondagsschool

 

Zaterdag 26 december 2020

 

10.00 uur

Samenzang, psalm 98:2

Hij heeft gedacht aan Zijn genade,

Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt;

Dit slaan al 's aardrijks einden gade,

Nu onze God Zijn heil ons schenkt.

Juich dan den HEER met blijde galmen,

Gij ganse wereld, juich van vreugd;

Zing vrolijk in verheven psalmen

Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.

 

Welkom & Gebed

 

Kinderzang : Dit is de dag

Dit is de dag, (2x)

die de Heer ons geeft. (2x)

Weest daarom blij (2x)

en zingt verheugd. (2x)

Dit is de dag die de Heer ons geeft.

Weest daarom blij en zingt verheugd.

Dit is de dag, dit is de dag,

die de Heer ons geeft.

 

Stem

'Maria, wees niet bang. God zal met je zijn.

Jij mag de moeder zijn van de Zoon van God.

Je zult Hem de naam Jezus geven.'

Maria luistert. 'Hoe kan dat allemaal gebeuren?', vraagt ze.

'De Heilige Geest van God laat het gebeuren.

Voor God is niets onmogelijk', zegt de engel. Maria is verwonderd en blij.

Ze gelooft wat de engel haar vertelt.

Gehoorzaam zegt zij: 'Het is goed wat de Heere aan mij doet.'

 

Samenzang : Lofzang van Maria:1

Mijn ziel verheft Gods eer;

Mijn geest mag blij den HEER

Mijn Zaligmaker noemen,

Die, in haar lagen staat,

Zijn dienstmaagd niet versmaadt,

Maar van Zijn gunst doet roemen.

 

Stem

Jozef, de timmerman, is een gelovige man.

Hij komt uit de familie van koning David.

Jozef wil graag trouwen met Maria.

Maar, Jozef hoort dat Maria een kindje krijgt.

Hij denkt na wat hij nu het beste kan doen...

Hij zal niet met Maria trouwen. Maar dan...

 

Jozef droomt en krijgt een opdracht van God:

Neem Maria tot je vrouw.

Want zij zal een Zoon baren en je zult Hem Jezus noemen;

Want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

Jozef gehoorzaamt en vertrouwt op Gods woorden.

Hij doet wat God hem zegt.

 

Kinderzang : 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God

k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God

Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot

Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij

‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij!

 

Gedicht

Dan wordt aan Jozef in de nacht

de blijde boodschap ook gebracht.

Hij neemt Maria tot zijn vrouw,

en samen roemen zij Gods Trouw.

 

Want Jozef, die uit Juda kwam,

was ook uit Davids huis en stam.

Zo wordt de Heiland Davids Zoon;

voor eeuwig zit Hij op de troon.

 

God heeft ons niet vergeten:

Het Kind zal Jezus heten.

Uit zonden redt hij Israël;

Zijn naam is ook: Immanuel.

 

Stem

Zo wordt waar wat de profeet Jesaja al gezegd had. Ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten.

 

Kinderzang : God zal met ons zijn

God zal met ons zijn,

God is Immanuël,

God zal met ons zijn,

de God van Israel.

 

Ver weg van het Kindje,

ver weg overal.

Weet je dat die Koning

bij ons blijven zal?

 

God zal met ons zijn,

God is Immanuël,

God zal met ons zijn,

de God van Israël.

 

Ver weg in het oosten,

Waar wij gaan of staan,

Hij zal bij ons blijven,

Jezus is Zijn naam.

 

Stem

Keizer Augustus geeft een bevel.

Iedereen moet naar de plaats, waar zijn familie vandaan komt.

Jozef en Maria gaan op reis naar Bethlehem. Daar is vroeger koning David geboren. Bij die familie hoort Jozef. Bethlehem is de plaats waarvan de profeet Micha al had gezegd: daar zal de Messias geboren worden!

 

Gedicht

Ik denk aan de nacht toen heel Bethlehem sliep

en Jozef bezorgd langs de woningen liep.

Toen niemand, niemand in heel de stad

een plaatsje voor hem en Maria had.

 

Ik denk aan de nacht, toen de Heer van ons al,

als wieg vond een kribbe, als woning een  stal.

Als kleertjes doeken, geen mensenkind

dat armer ontvangst hier op aarde vindt.

 

Dat Kind in de kribbe wil ook mijn Herder zijn.

Hij kent al de schaapjes, hoe jong en hoe klein.

Hij vraagt ons te volgen met zachte stem.

't Is nergens zo veilig als dicht bij Hem.

 

Stem : Lucas 2:6-7

En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude.

En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken en legde Hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.

 

Kinderzang : Jezus is geboren

Jezus is geboren,

Jezus is geboren,

halleluja!

 

Eer zij God in de hoge.

Eer zij God in de hoge,

halleluja!

 

Vrede op de aarde,

vrede op de aarde,

halleluja!

 

In de mensen welbehagen,

in de mensen welbehagen,

halleluja!

 

Samenzang : Stille Nacht

Stille nacht, heilige nacht

Davids Zoon, lang verwacht

Die miljoenen eens zaligen zal

wordt geboren in Betlehems stal

Hij, der schepselen Heer

Hij, der schepselen Heer

 

Hulploos Kind, heilige Kind

dat zo trouw zondaars mint

ook voor mij hebt G' U rijkdom ontzegd

wordt G’ op stro en in doeken gelegd

Leer m’ U danken daarvoor

leer m’ U danken daarvoor

 

Stille nacht, heilige nacht

Vreed' en heil wordt gebracht

aan een wereld, verloren in schuld

Gods belofte wordt heerlijk vervuld

Amen, Gode zij eer

Amen, Gode zij eer

 

Stem

De engelen vertellen de blijde boodschap aan de herders.

Die laten de schapen alleen en gaan naar Bethlehem,

naar de kribbe in de stal.

Daar ligt de Verlosser. Zij aanbidden Jezus,

de Zaligmaker, de Koning.

 

Samenzang : Komt allen tezamen

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde,

komt nu, o komt nu naar Bethlehem!

Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren.

Komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die Koning.

 

O Kind, ons geboren, liggend in de kribbe,

neem onze liefd' in genade aan!

U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!

Komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die Koning.

 

Stem

Van ver weg komen de wijzen om het Kind te aanbidden.

Ze hebben een bijzondere ster gezien en zijn zo in Bethlehem gekomen.

Koning Herodes vraagt hen de plaats te vertellen waar dit Kind is.

Hij wil ook die geboren Koning aanbidden.

Maar, hij maakt een ander plan: hij wil het Kind doden.

 

Kinderzang : In Bethlehems stal

In Bethlehems stal lag Christus de Heer,

in doeken gehuld, als kindje terneer.

Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis,

Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis.

 

Zo arm werd de Heer, der engelen Heer,

die zondaren mint, zo nameloos teer,

die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij,

zo arm werd de Heiland voor u en voor mij.

 

Stem

Jozef droomt voor de tweede keer en krijgt weer een opdracht van God: 'Sta op, neem het Kind en Zijn moeder, en vlucht naar Egypte, en wees aldaar, totdat Ik het zeggen zal;

Want Herodes zoekt het Kind om het te doden.'

Jozef gehoorzaamt onmiddellijk.

Nog diezelfde nacht vlucht hij naar Egypte.

Zo wordt waar wat de profeet Hosea al gezegd had:

Ik heb Mijn Zoon uit Egypte geroepen.

 

Kinderzang : Midden in de winternacht

Midden in de winternacht, ging de hemel open.

Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet

Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan

Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:

Christus is geboren!

 

Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister

Want de dag is niet meer ver, bode van de luister

Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan

Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom

Kere om, kere om, laat de bel-trom horen

Christus is geboren!

 

Stem

Jozef en Maria en Jezus wonen een tijd in Egypte. Zij wachten daar totdat het weer veilig is in Israël. Voor de derde keer krijgt Jozef een droom: "Sta op, neem het Kind en Zijn moeder en ga naar het land Israël; want zij zijn gestorven, die het Kind wilden doden.'  Jozef twijfelt niet maar is opnieuw gehoorzaam aan Gods Stem! Samen met Jezus en Maria gaat hij terug naar Israël.

 

Kinderzang: Uw woord is een lamp voor mijn voet

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Uw Woord is een lamp, uw Woord is een licht.

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

 

Stem

Jozef hoort dat een zoon van Herodes koning geworden is in Judea. Hij is bang om daarheen te gaan. God weet het en zegt opnieuw in  een droom: 'Ga naar Galilea.' Jozef gaat en keert terug in Nazareth.

 

Samenzang : Psalm 116:1

God heb ik lief; want die getrouwe HEER

Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;

Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen;

Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

 

Stem

Zo wordt opnieuw vervuld wat de profeten hebben gezegd: Jezus zal een Nazarener zijn: Hij zal wonen in Nazareth. Een onbelangrijke en verachte plaats. Later zal Jezus daarom veracht worden: Kan er uit Nazareth iets goeds komen? De profeet Jesaja heeft dit al geschreven: Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.

 

Samenzang : Hij kwam bij ons heel gewoon

Hij kwam bij ons, heel gewoon,

De Zoon van God als mensenzoon.

Hij diende ons als een knecht

En heeft zijn leven afgelegd.

 

Zie onze God, de Koning-knecht,

Hij heeft zijn leven afgelegd.

Zijn voorbeeld roept

Om te dienen iedere dag,

Gedragen door zijn liefd' en kracht.

 

Stem

Jozef vertrouwde steeds weer op het woord van God. Hij deed wat God hem zei. Wij horen ook het Woord van God, door in de Bijbel te lezen. Daarin lezen wij wat God ons belooft!

God belooft eeuwig leven : Wie in Mij gelooft, zal leven!

God belooft vergeving van de zonden: Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig: Hij vergeeft ons de zonden.

God belooft een nieuwe hemel en een nieuwe aarde: Ik maak alle dingen nieuw. God zal alle tranen van de ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; geen rouw, geen verdriet, geen moeite zal er meer zijn.

 

Muzikaal intermezzo

 

Stem

God belooft dat Jezus eens terugkomt. Ja, ik kom haastig. Amen.

Geloof jij wat God zegt? Vertrouw jij op Hem?

 

Vrij verhaal

 

Dankgebed

 

Samenzang : Ere zij God

Ere zij God, ere zij God

In den hoge, in den hoge, in den hoge

Vrede op aarde, vrede op aarde

In de mensen een welbehagen

Ere zij God in den hoge (2x)

Vrede op aarde, vrede op aarde (2x)

In de mensen, in de mensen, een welbehagen

In de mensen, een welbehagen, een welbehagen

Ere zij God, ere zij God

In den hoge, in den hoge, in den hoge

Vrede op aarde, vrede op aarde

In de mensen een welbehagen

Amen, amen

 

Collecte ( bij de uitgang )

Sinds oktober 2020 hebben de kinderen van de zondagsschool en clubs een nieuw sponsorkindje bij Compassion. Haar naam is Elizabeth en ze woont in Rwanda, een land in Oost Afrika. Elizabeth is 7 jaar. De huizen hebben een onverharde vloer, de muren bestaan uit leem, modder en klei. En de daken zijn van golfplaten. Een dagelijkse maaltijd kan bestaan uit : bonen, mais, cassave en aardappel. Elizabeth zit in groep 2 van de basisschool, en ze houdt van tekenen. Thuis moet Elizabeth meehelpen met verschillende klusjes, zoals : oppassen op haar broertje, water dragen en dieren verzorgen. Elizabeth houdt van zingen, want ze zit op een koor. Door uw ondersteuning heeft Elizabeth nieuwe mogelijkheden om zich fysiek, mentaal en geestelijk te ontwikkelen.

 

 

EEN GOEDE JAARWISSELING EN EEN GEZEGEND 2021 TOEGEWENST!

 

Wij hopen jullie in het nieuwe jaar weer te zien op D.V.

* Woensdag 20 januari     >   Meisjesclub

* Donderdag 21 januari    >   Jongensclub

* Zondag 24 januari        >   Zondagsschool

 

 

Deze site is ontwikkeld door Informasi Agung Pratama