Orden van de eredienst 17 januari
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 09/01/2021 00:00 om 12:00 AM

Orde van de eredienst 17 januari 2021, 09:30 uur

Voorganger: ds. M. van Kooten, Elspeet

Organist: Wil Versteeg

 

Bericht van overlijden

 

Psalm 103 : 1

Loof, loof den HEER, mijn ziel, met alle krachten.
Verhef Zijn naam, zo groot, zo heilig t' achten.
Och of nu al, wat in mij is, Hem preez'!
Loof, loof, mijn ziel, den Hoorder der gebeden.
Vergeet nooit één van Zijn weldadigheden.
Vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees.

 

Votum en groet

 

Psalm 84: 1

Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot,
o HEER, der legerscharen God,
zijn mij Uw huis en tempelzangen!
Hoe branden mijn genegenheên,
om 's HEEREN voorhof in te treên!
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen.
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
en aan mijn ziel het leven geeft.

 

Wetslezing

 

Berijming van de tien geboden vers 9

Och, of wij Uw geboôn volbrachten!
Genâ, o hoogste Majesteit!
Gun door 't geloof in Christus krachten,
om die te doen uit dankbaarheid.

 

Gebed

 

Bijbellezing: Romeinen 8: 18 – 39

18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.

19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.

20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, 21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.

22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.

23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.

24 Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?

25 Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.

26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.

27 En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.

28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.

29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.

30 En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

31 Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

32 Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?

33 Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt.

34 Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.

35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?

36 Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.

37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.

38 Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, 39 noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

 

Psalm 32: 3

'k Bekend', o HEER, aan U oprecht mijn zonden.
'k Verborg geen kwaad, dat in mij werd gevonden.
Maar ik beleed na ernstig overleg,
mijn boze daân; Gij naamt die gunstig weg.
Dies zal tot U een ieder van de vromen,
in vindenstijd, met ootmoed smekend, komen.
Een zee van ramp moog' met haar golven slaan,
hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan.

 

Prediking

 

Psalm 40: 4

Brandofferen, noch offer voor de schuld,
voldeden aan Uw eis, noch eer.
Toen zeid' ik: "Zie, ik kom, o HEER.
De rol des boeks is met Mijn naam vervuld.
Mijn ziel, U opgedragen,
wil U alleen behagen.
Mijn liefd' en ijver brandt:
Ik draag Uw heil'ge wet,
die Gij den sterv'ling zet,
in 't binnenst' ingewand."

 

Dankgebed en voorbeden

 

Psalm 48: 6

Want deze God is onze God.
Hij is ons deel, ons zalig lot,
door tijd noch eeuwigheid te scheiden:
ter dood toe zal Hij ons geleiden.

 

Zegen

 

Collecten

Collectegeld kunt u overmaken naar de rekeningen:

diaconie: NL58 RABO 0337 1009 77

kerkrentmeesters: NL86 RABO 0337 1008 61

of via de kerkapp

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 


Orde van de eredienst 17 januari 2021, 18:30 uur

Voorganger: ds. J. de Wit

Organist: Frans Schilt

 

Votum en groet

 

Psalm 4: 1

Wil mij, wanneer ik roep, verhoren,
o God, die mijne rechtzaak redt!
Gij hebt in angst mij hulp beschoren,
en mij doen gaan in ruime sporen.
Betoon genâ; hoor mijn gebed.
Wat moogt gij, mannen, toch beginnen?
Zal steeds tot schande zijn mijn eer?
Zult gij dan d' ijdelheid beminnen
en, t' enemaal beroofd van zinnen,
de leugen zoeken, keer op keer?

 

Geloofsbelijdenis

 

Gebed

 

Bijbellezing: Psalm 36 en Johannes 8: 12

1 Een psalm van David, de dienaar van de HEERE, voor de koorleider.

 

2 De overtreding van de goddeloze spreekt binnen in mijn hart:

       ontzag voor God staat hem niet voor ogen.

3 Want hij vleit zichzelf in zijn eigen ogen,

       tot men zijn ongerechtigheid vindt en haat.

 

4 De woorden van zijn mond zijn onrecht en bedrog;

       hij laat na verstandig te handelen en goed te doen.

5 Op zijn slaapplaats bedenkt hij onrecht;

       hij gaat op een weg staan die niet goed is,

           het kwaad verwerpt hij niet.

 

6 HEERE, Uw goedertierenheid reikt tot in de hemel,

       Uw trouw tot de wolken.

7 Uw gerechtigheid is als de machtige bergen,

       Uw oordelen zijn als de grote watervloed;

           mensen en dieren verlost U, HEERE.

 

8 Hoe kostbaar is Uw goedertierenheid, o God!

       Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht

           onder de schaduw van Uw vleugels.

9 Zij worden verzadigd met de overvloed van Uw huis;

       U laat hen drinken uit Uw beek vol verrukkelijke gaven.

 

10 Want bij U is de bron van het leven;

       in Uw licht zien wij het licht.

11 Strek Uw goedertierenheid uit over wie U kennen,

       en Uw gerechtigheid over de oprechten van hart.

 

12 Laat de voet van de hoogmoedigen niet over mij heen komen,

       laat de hand van de goddelozen mij niet doen rondzwerven.

13 Daar zijn zij gevallen die onrecht bedrijven!

       Zij zijn neergestoten en kunnen niet meer opstaan.

 

Johannes 8:12 Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.

 

Psalm 4: 2

Herinnert u, gij roekelozen,
dat zich de HEER een gunstgenoot
heeft afgezonderd en verkozen.
Hij doet mij nooit van schaamte blozen,
die, als ik riep, mij bijstand bood.
Zijt gij beroerd, ontsteld, verlegen,
zo zondigt niet; verzaakt uw wil.
Spreekt in uw hart; herdenkt uw wegen,
op 't eenzaam bedde neergezegen
en weest in all' ontmoeting stil.

 

Preek over Psalm 36: 10 en Johannes 8: 12

 

We lezen hierbij uit de Gewone Catechismus vraag en antwoord 2 en 3:

Ga jij niet zelf over je geluk?

Gelukkig niet! Wij zouden ons vergissen, wanneer God ons de keuze liet. Daarom heeft Jezus gezegd: Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden (Mat. 16:25)

 

Zoekt ieder mens dan niet zelf het geluk?

Nee, want met alle andere mensen deel ik in gebrokenheid, tekort en schuld. De mooiste dingen in het leven zijn vluchtig en zelfs het beste is moeite en verdriet. Echte vreugde ligt in God, de bron van het leven, en in Jezus Christus, het licht van de wereld.

 

Psalm 4: 3

Dan zult gij recht naar 't outer treden,
en off'ren God een rein gemoed,
het offer der gerechtigheden,
en 't zuiv're reukwerk der gebeden.
Betrouwt op Hem, want Hij is goed.
Daar velen twijfelmoedig vragen:
"Wie zal ons 't goede toch doen zien?"
doe Gij, o HEER', na 't angstig klagen,
ons 't lieflijk licht Uws aanschijns dagen,
en wil Uw rijke gunst ons biên.

 

Dankgebed

 

Psalm 4: 4

Gij hebt m' in 't hart meer vreugd gegeven,
dan and'ren smaken in een tijd,
als zij, door aards geluk verheven,
bij koorn en most wellustig leven,
in hunnen overvloed verblijd.
Ik zal gerust in vrede slapen,
en liggen ongestoord ter neer.
Want Gij alleen, mijn schild en wapen,
schoon 't onheil schijnt voor mij geschapen,
zult mij doen zeker wonen, HEER.

 

Zegen

 

Collecten

Collectegeld kunt u overmaken naar de rekeningen:

diaconie: NL58 RABO 0337 1009 77

kerkrentmeesters: NL86 RABO 0337 1008 61


Deze site is ontwikkeld door Informasi Agung Pratama